Java - Viết chương trình tính diện tích đa giác đều.

Viết chương trình tính diện tích đa giác đều. Biết rằng công thức tính diện tích như sau:

, trong đó n là số cạnh của đa giác, s là độ dài mỗi cạnh, Area là diện tích cần tính. Lưu ý: diện tích phải làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soCanh;
	double doDaiMoiCanh, dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
		
	System.out.println("Nhập vào số cạnh của đa giác: ");
	soCanh = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào độ dài của cạnh: ");
	doDaiMoiCanh = scanner.nextDouble();
		
	// tính diện tích đa giác
	dienTich = (soCanh * Math.pow(doDaiMoiCanh, 2) / (4 * Math.tan(Math.PI / soCanh)));
	System.out.println("Diện tích đa giác = " + dcf.format(dienTich));	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net