Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính diện tích đa giác đều.

Java - Viết chương trình tính diện tích đa giác đều.

Viết chương trình tính diện tích đa giác đều. Biết rằng công thức tính diện tích như sau:

ketqua cong thuc tinh dien tich da giac thuong PNG

, trong đó n là số cạnh của đa giác, s là độ dài mỗi cạnh, Area là diện tích cần tính. Lưu ý: diện tích phải làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soCanh;
	double doDaiMoiCanh, dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
		
	System.out.println("Nhập vào số cạnh của đa giác: ");
	soCanh = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào độ dài của cạnh: ");
	doDaiMoiCanh = scanner.nextDouble();
		
	// tính diện tích đa giác
	dienTich = (soCanh * Math.pow(doDaiMoiCanh, 2) / (4 * Math.tan(Math.PI / soCanh)));
	System.out.println("Diện tích đa giác = " + dcf.format(dienTich));	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh dien tich da giac deu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn.
Java - Viết chương trình tính độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm.
Java - Viết chương trình hiển thị ngẫu nhiên 1 ký tự in hoa.
Java - Viết chương trình tính diện tích đa giác đều.
Java - Viết chương trình tìm số lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình của 2 số có kiểu double ngẫu nhiên.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP