Java - Viết chương trình tính độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm.

Viết chương trình nhập vào tọa độ 2 điểm A(xA,yA) và B(xB,yB). Sau đó tính độ dài đoạn thẳng AB nối 2 điểm này theo công thức:

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double xA, yA;	// tọa độ điểm A
	double xB, yB;	// tọa độ điểm B
	double dodaiAB;	// độ dài đoạn thắng AB
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập tọa độ điểm A: ");
	System.out.println("Nhập hoành độ điểm A:");
	xA = scanner.nextDouble();
	System.out.println("Nhập tung độ điểm A: ");
	yA = scanner.nextDouble();
		
	System.out.println("\nNhập tọa độ điểm B: ");
	System.out.println("Nhập hoành độ điểm B: ");
	xB = scanner.nextDouble();
	System.out.println("Nhập tung độ điểm B: ");
	yB = scanner.nextDouble();
		
	// tính độ dài AB
	dodaiAB = Math.sqrt(Math.pow((xB - xA), 2) + Math.pow((yB - yA), 2));
	System.out.println("Độ dài đoạn thắng AB = " + dodaiAB);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net