Java - Viết chương trình hiển thị ngẫu nhiên 1 ký tự in hoa.

Viết chương trình hiển thị ngẫu nhiên 1 ký tự in hoa.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để hiển thị ngẫu nhiên 1 ký tự in hoa, chúng ta sẽ sử dụng phương thức Math.random().

public static void main(String[] args) {
	// n là mã ASCII của ký tự in hoa từ A...Z
	// Math.random() trả về 1 giá trị double ngẫu nhiên nằm trong khoảng [0.0 ... 1.0)
	// ví dụ giả sử Math.random() sinh ra số double = 0.0
	// thì n = 65 + 0.0 * 26 = 65 (mã ASCII của ký tự A)
	int n = (int) (65 + Math.random() * 26);
		
	// tìm ký tự ứng với mã ASCII tương ứng
	char ktUpper = (char) n;
	System.out.println("Ký tự in hoa là " + ktUpper);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi ky tu ngau nhien PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP