Java - Viết chương trình tìm số lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình của 2 số có kiểu double ngẫu nhiên.

Viết chương trình sinh ra 2 số ngẫu nhiên có kiểu là double. Sau đó in ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và giá trị trung bình của 2 số này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức Math.random() để sinh ra ngẫu nhiên 2 số có kiểu là double nằm trong đoạn [0.0 ... 1.0). Sau đó tạo ra 1 ArrayList để lưu 2 số này, và thực hiện các phép toán tìm số lớn nhất (sử dụng Math.max()), số nhỏ nhất (sử dụng Math.min()) và tính trung bình.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double randomNumber, minNumber, maxNumber, average, sum = 0.0;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	ArrayList<Double> arrayList = new ArrayList<>();
		
	// sinh ra 2 số thực ngẫu nhiên trong đoạn [0,1)
	for (int i = 0; i < 2; i++) {
		randomNumber = Math.random();
		arrayList.add(randomNumber);
	}
		
	System.out.println("Hai số vừa được sinh ra là: ");
	for (int i = 0; i < arrayList.size(); i++) {
		System.out.println(dcf.format(arrayList.get(i)));
	}
		
	// tìm số nhỏ nhất
	minNumber = Math.min(arrayList.get(0), arrayList.get(1));
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 2 số trên là " + dcf.format(minNumber));
		
	// tìm số lớn nhất
	maxNumber = Math.max(arrayList.get(0), arrayList.get(1));
	System.out.println("Số lớn nhất trong 2 số trên là " + dcf.format(maxNumber));
		
	// tính trung bình cộng 2 số trên
	for (int i = 0; i < arrayList.size(); i++) {
		sum += arrayList.get(i);
	}
	average = sum / (arrayList.size());
	System.out.println("Trung bình cộng = " + dcf.format(average));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (lưu ý kết quả của mỗi lần biên dịch sẽ khác nhau vì giá trị của 2 số này là ngẫu nhiên):

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net