TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tìm số lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình của 2 số có kiểu double ngẫu nhiên.

Viết chương trình sinh ra 2 số ngẫu nhiên có kiểu là double. Sau đó in ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và giá trị trung bình của 2 số này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức Math.random() để sinh ra ngẫu nhiên 2 số có kiểu là double nằm trong đoạn [0.0 ... 1.0). Sau đó tạo ra 1 ArrayList để lưu 2 số này, và thực hiện các phép toán tìm số lớn nhất (sử dụng Math.max()), số nhỏ nhất (sử dụng Math.min()) và tính trung bình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double randomNumber, minNumber, maxNumber, average, sum = 0.0;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	ArrayList<Double> arrayList = new ArrayList<>();
		
	// sinh ra 2 số thực ngẫu nhiên trong đoạn [0,1)
	for (int i = 0; i < 2; i++) {
		randomNumber = Math.random();
		arrayList.add(randomNumber);
	}
		
	System.out.println("Hai số vừa được sinh ra là: ");
	for (int i = 0; i < arrayList.size(); i++) {
		System.out.println(dcf.format(arrayList.get(i)));
	}
		
	// tìm số nhỏ nhất
	minNumber = Math.min(arrayList.get(0), arrayList.get(1));
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 2 số trên là " + dcf.format(minNumber));
		
	// tìm số lớn nhất
	maxNumber = Math.max(arrayList.get(0), arrayList.get(1));
	System.out.println("Số lớn nhất trong 2 số trên là " + dcf.format(maxNumber));
		
	// tính trung bình cộng 2 số trên
	for (int i = 0; i < arrayList.size(); i++) {
		sum += arrayList.get(i);
	}
	average = sum / (arrayList.size());
	System.out.println("Trung bình cộng = " + dcf.format(average));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (lưu ý kết quả của mỗi lần biên dịch sẽ khác nhau vì giá trị của 2 số này là ngẫu nhiên):

ketqua bai tap so ngau nhien PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top