Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.

Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.

Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó. Lưu ý: Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int firstNumber, secondNumber;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Random rd = new Random();
		
	// sinh 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] 
	firstNumber = -10 + rd.nextInt(21);
	secondNumber = -10 + rd.nextInt(21);
		
	// hiển thị 2 số
	System.out.println("Hai số vừa được sinh ra là " + firstNumber + " và " + secondNumber);
		
	// tính trung bình của 2 số đó
	// chia 2.0 để kết quả của phép chia có kiểu double
	double tb = (firstNumber + secondNumber) / 2.0;
	System.out.println("Trung bình của " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" = " + dcf.format(tb));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh trung binh hai so ngau nhien PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.
Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.
Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP