Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.

Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó. Lưu ý: Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int firstNumber, secondNumber;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Random rd = new Random();
		
	// sinh 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] 
	firstNumber = -10 + rd.nextInt(21);
	secondNumber = -10 + rd.nextInt(21);
		
	// hiển thị 2 số
	System.out.println("Hai số vừa được sinh ra là " + firstNumber + " và " + secondNumber);
		
	// tính trung bình của 2 số đó
	// chia 2.0 để kết quả của phép chia có kiểu double
	double tb = (firstNumber + secondNumber) / 2.0;
	System.out.println("Trung bình của " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" = " + dcf.format(tb));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net