Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.

Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó. Lưu ý: Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int firstNumber, secondNumber;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Random rd = new Random();
		
	// sinh 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] 
	firstNumber = -10 + rd.nextInt(21);
	secondNumber = -10 + rd.nextInt(21);
		
	// hiển thị 2 số
	System.out.println("Hai số vừa được sinh ra là " + firstNumber + " và " + secondNumber);
		
	// tính trung bình của 2 số đó
	// chia 2.0 để kết quả của phép chia có kiểu double
	double tb = (firstNumber + secondNumber) / 2.0;
	System.out.println("Trung bình của " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" = " + dcf.format(tb));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net