Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.

Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.

Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng Random để sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [0...100] và tạo ra 1 mảng để lưu trữ 20 số đó. Sau đó tiến hành giải quyết các yêu cầu còn lại.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	int n = 20;
	int tong = 0;
	int[] array = new int[20];
	ArrayList<Integer> arrChan = new ArrayList<>();
	ArrayList<Integer> arrLe = new ArrayList<>();
	Random rd = new Random();
		
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		array[i] = rd.nextInt(101);
	}
		
	// tìm số chẵn lẻ
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		// nếu phần tử đó là số chẵn thì sẽ thêm vào arrChan
		// ngược lại thêm vào arrLe
		if (array[i] % 2 == 0) {
			arrChan.add(array[i]);
		} else {	
			arrLe.add(array[i]);
		}
	}
		
	// hiển thị các số chẵn lẻ
	System.out.println("Các số chẵn là:");
	for (int i = 0; i < arrChan.size(); i++) {
		System.out.print(arrChan.get(i) + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác số lẻ là:");
	for (int i = 0; i < arrLe.size(); i++) {
		System.out.print(arrLe.get(i) + "\t");
	}
		
	// tính tổng các số đó
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		tong += array[i];
	}
		
	System.out.println("\nTổng các số = " + tong);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim so chan le va tinh tong random PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.
Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.
Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP