TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.

Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng Random để sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [0...100] và tạo ra 1 mảng để lưu trữ 20 số đó. Sau đó tiến hành giải quyết các yêu cầu còn lại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	int n = 20;
	int tong = 0;
	int[] array = new int[20];
	ArrayList<Integer> arrChan = new ArrayList<>();
	ArrayList<Integer> arrLe = new ArrayList<>();
	Random rd = new Random();
		
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		array[i] = rd.nextInt(101);
	}
		
	// tìm số chẵn lẻ
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		// nếu phần tử đó là số chẵn thì sẽ thêm vào arrChan
		// ngược lại thêm vào arrLe
		if (array[i] % 2 == 0) {
			arrChan.add(array[i]);
		} else {	
			arrLe.add(array[i]);
		}
	}
		
	// hiển thị các số chẵn lẻ
	System.out.println("Các số chẵn là:");
	for (int i = 0; i < arrChan.size(); i++) {
		System.out.print(arrChan.get(i) + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác số lẻ là:");
	for (int i = 0; i < arrLe.size(); i++) {
		System.out.print(arrLe.get(i) + "\t");
	}
		
	// tính tổng các số đó
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		tong += array[i];
	}
		
	System.out.println("\nTổng các số = " + tong);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim so chan le va tinh tong random PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top