CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cụ thể chúng ta sẽ thực hiện 3 ví dụ để chuyển số thập lục phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

Chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16 để chuyển đổi số thập lục phân đã cho thành số thập phân tương đương.

Ở đây mình đã đưa ra một số thập lục phân số thập lục phân và chuyển đổi nó thành một số thập phân bằng cách sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class ChuyenDoiThapLucPhan {
  public static void main(String args[]){
    String hexnum = "6F";
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("\n" + "Số thập phân tương đương với "+hexnum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan JPG

Ví dụ 2: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (đầu vào từ người dùng).

Trong ví dụ trên, mình đã đưa ra một số cụ thể. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể nhận đầu vào từ người dùng và sau đó chúng ta có thể chuyển đổi số thập lục phân đầu vào thành số thập phân bằng cách sử dụng cùng logic mà chúng ta đã sử dụng ở trên.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static void main(String args[]){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào bất kì số thập lục phân: ");
    String hexnum = scanner.nextLine();
    scanner.close();
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương với "+hexnum+" là:"+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan1 JPG

Ví dụ 3: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (bằng phương thức tự đinh nghĩa).

Ở đây mình không sử dụng bất kỳ phương thức được xác định trước nào cho việc chuyển đổi, thay vì vậy mình đã viết logic của riêng mình để chuyển đổi một số hex đã cho thành số thập phân. Mình đã viết logic chuyển đổi của mình theo phương thức do người dùng định nghĩa hexToDecimal (). Ví dụ này cũng sử dụng các phương thức charAt () và indexOf () của lớp String.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static int hexToDecimal(String hexnum){
    String hstring = "0123456789ABCDEF";
    hexnum = hexnum.toUpperCase();
    int num = 0;
    for (int i = 0; i < hexnum.length(); i++)
    {
      char ch = hexnum.charAt(i);
      int n = hstring.indexOf(ch);
      num = 16*num + n;
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị thập phân của 7A là: "+hexToDecimal("7A"));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top