CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra thực phầm bằng ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cũng như các bài tập trước đây cũng là một bài tập nhập xuất đơn giản, ngoài ra còn sử dụng các phương thức về ngày tháng năm trong ngôn ngữ Java.

Đề bài: Chương trình kiểm tra thực phẩm.

Viết lớp ThucPham mô tả một hàng hóa là hàng thực phẩm trong kho của một siêu thị, có các thuộc tính:

 • Mã hàng (không cho phép sửa, không được để rỗng).
 • Tên hàng (không được để rỗng), đơn giá (>0).
 • Ngày sản xuất và ngày hết hạn (ngày không được để rỗng, ngày hết hạn phải sau ngày sản xuất).

Ràng buộc chặt chẽ các ràng buộc trên các trường dữ liệu. Nếu dữ liệu không hợp lệ thì gán giá trị mặc định cho phép tương ứng của trường đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tạo 1 constructor có đầy đủ tham số, 1 constructor có tham số là mã hàng.
 • Viết các phương thức setters/getters.
 • Viết phương thức kiểm tra một hàng thực phẩm đã hết hạn chưa?
 • Phương thức toString, trả về chuỗi chứa thông tin của hàng thực phẩm. Trong đó: Định dạng đơn giá có phân cách hàng nghìn. Định dạng kiểu ngày là dd/MM/yyyy.

Viết hàm Main để thực hiện các yêu cầu trên.

Chương trình kiểm tra thực phẩm.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiền chúng ta sẽ thực hiện tạo class ThucPham với các thuộc tính maHang, tenHang, donGia, nSX, hSD. Với các thuôc tính này chúng ta sẽ phải gán điều kiện như đề bài đã yêu cầu
 • Trong class ThucPham chúng ta sẽ khởi tạo các constructor mặc đinh và constructor có tham số.
 • Khởi tạo các phương thức getter setter.
 • Khởi tạo các phương thức kiểm tra ngày tháng năm. Cụ thể chúng ta sẽ kiểm tra ngày tháng năm nhập vào có hợp lệ hay không.
 • Khởi tạo phương thức kiểm tra sản phẩm còn hạn sử dụng hay không dựa vào này sản xuất, hạn sử dụng và ngày hiện tại.
 • khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Tiếp đến sẽ tạo class Main để gọi các phương thức được khởi tạo ở class ThucPham.
ThucPham.java
import java.text.NumberFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public class ThucPham {
  //Khai báo các thuộc tính cần thiết cho bài toán
  private int maHang;
  private String tenHang;
  private double donGia;
  private Date nSX, hSD;

  //Khởi tạo constructor có tham số
  public ThucPham(int maHang, String tenHang, double donGia, Date nSX, Date hSD) {
    this.maHang = maHang;
    this.tenHang = tenHang;
    this.donGia = donGia;
    this.nSX = nSX;
    this.hSD = hSD;
  }

  //Khởi tạo constructor mặc định
  public ThucPham() {
  }

  //-------------------begin getter and setter-----------------------
  public int getMaHang() {
    return maHang;
  }

  public void setMaHang(int maHang) {
    this.maHang = maHang;
  }

  public String getTenHang() {
    return tenHang;
  }

  public void setTenHang(String tenHang) {
    this.tenHang = tenHang;
  }

  public double getDonGia() {
    return donGia;
  }

  public void setDonGia(double donGia) {
    this.donGia = donGia;
  }

  public Date getnSX() {
    return nSX;
  }

  public void setnSX(Date nSX) {
    this.nSX = nSX;
  }

  public Date gethSD() {
    return hSD;
  }

  public void sethSD(Date hSD) {
    this.hSD = hSD;
  }

  //-------------------end getter and setter-----------------------
  @Override
  //khởi tạo phương thức toString
  public String toString() {
    //sử dung phương thức Locale để biến đổi theo tiền tệ việt nam
    Locale localeVN = new Locale("vi", "VN");
    NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance(localeVN);
    String str = numberFormat.format(donGia);
    // sử dụng phương thức SimpleDateFormat để biến đổi ngày tháng năm theo dạng "dd/MM/yyyy"
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String str1 = simpleDateFormat.format(nSX);
    String str2 = simpleDateFormat.format(hSD);
    return "Thông tin về thực phẩm: \n" +
        "Mã hàng : " + maHang +
        "\nTên hàng : '" + tenHang +
        "\nĐơn giá : " + str +
        "\nNgày sản xuất : " + str1 +
        "\nHạn sử dụng : " + str2
        ;
  }

  //Khởi tạo phương thức để nhập năm tháng ngày sản xuất
  public void setNSX(int year, int month, int day) {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.set(year, month - 1, day);
    this.nSX = calendar.getTime();
  }

  //Khởi tạo phương thức để nhập hạn sử dụng
  public void setHSD(int year, int month, int day) {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.set(year, month - 1, day);
    this.hSD = calendar.getTime();
  }

  //khởi tạo phương thức kiểm tra tên hàng không được để trống
  public boolean kiemTraTenHang(boolean k) {
    if (this.tenHang == "" || this.tenHang.isEmpty()) {
      System.out.println("Tên hàng không được để trống : ");
    } else {
      k = false;
    }
    return k;
  }

  //khởi tạo hàm kiểm tra ngày hết hạn không được nhỏ hơn ngày sản xuất
  public boolean kiemTraNgay(boolean t) {
    if (this.getnSX().compareTo(this.gethSD()) < 0) {
      t = false;
    } else {
      System.out.println("Ngày hết hạn không được nhỏ hơn ngày sản xuất : ");
    }
    return t;
  }

  //khởi tạo phương thức kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm đã hết hạn hay còn hạn
  public void kiemTraHSD() {
    Date today = new Date();
    today.getTime();
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String st = simpleDateFormat.format(today);
    if (this.gethSD().compareTo(today) < 0) {
      System.out.println("Hôm nay là ngày " + st + ", hàng hóa đã hết hạn ");
    } else {
      System.out.println("Hôm nay là ngày " + st + ", hàng hóa vẫn còn hạn ");
    }
  }
}
Main.java
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ThucPham tp = new ThucPham();
    boolean kt = true;
    boolean th = true;
    System.out.println("Nhập mã hàng : ");
    tp.setMaHang(scanner.nextInt());
    scanner.nextLine();
    do {
      System.out.println("Nhập tên hàng : ");
      tp.setTenHang(scanner.nextLine());
    } while (tp.kiemTraTenHang(kt));
    System.out.println("Nhập đơn giá : ");
    tp.setDonGia(scanner.nextDouble());
    do {
      System.out.println("Nhập năm,tháng,ngày sản xuất : ");
      tp.setNSX(scanner.nextInt(), scanner.nextInt(), scanner.nextInt());
      System.out.println("nhập năm,tháng,ngày hết hạn : ");
      tp.setHSD(scanner.nextInt(), scanner.nextInt(), scanner.nextInt());
    } while (tp.kiemTraNgay(th));
    System.out.println(tp);
    tp.kiemTraHSD();
  }
}

Kết quả: Nhập thông tin sản phẩm:

thuc pham 1 JPG

Kết quả: Xuất thông tin sản phẩm và kiểm tra hạn sử dụng:

thuc pham 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra thực phẩm. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top