CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiên chương trình quản lý Album CD bằng ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập quản lý khá chi tiết, trong bài toán này cần xây dựng các phương thức quản lý CD và tạo Menu theo yêu cầu của đề bài.

Đề bài: Chương trình quản lý Album CD.

Viết chương trình xây dựng đối tượng CD gồm có các thuộc tính sau:

 • Mã CD là số nguyên.
 • Tựa CD: chuỗi ký tự.
 • Ca sỹ: chuỗi ký tự.
 • Số bài hát: số nguyên (>0).
 • Giá thành : số thực (>0).

Các thuộc tính khai báo private, định nghĩa các phương thức get/set cho từng thuộc tính.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Viết các constructor để khởi tạo đối tượng CD.

Override phương thức toString của lớp Object.

Xây dựng lớp lưu danh sách các CD (dùng mảng).

 • Phương thức thêm 1 CD vào danh sách, thêm thành công nếu không trùng mã CD và kích thước mảng còn cho phép.
 • Tính số lượng CD có trong danh sách.
 • Tình tổng giá thành của các CD.
 • Phương thức sắp xếp danh sách giảm dần theo giá thành.
 • Phương thức sắp xếp danh sách tăng dần theo tựa CD.
 • Phương thức xuất toàn bộ danh sách

Viết lớp cho phần kiểm nghiệm. Dùng menu case thực hiện các chức năng theo yêu cầu.

Chương trình quản lý Album CD.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi theo lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class Album với các thuộc tính maCD, tenCD, caSy, soBH, giaThanh.
 • Khởi tạo constructor mặc định và constructor có tham số.
 • Khởi tạo các phương thức getter settter.
 • khởi tạo phương thức toSring để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Tiếp đến xây dụng phương thức thêm CD.
 • Xây dụng phương thức tính tổng số lượng CD có trong Album.
 • Xây dựng phương thức tính tổng giá thành.
 • Xây dựng phương thức sắp xếp theo giá thành và tựa CD.
 • Xây dụng phương thức xuất danh sách Album.
 • Cuối cùng sẽ tạo class Main với các menu như đề bài yêu cầu.
Album.java
public class Album {
  //khai báo các thuộc tính
  private int maCD;
  private String tenCD;
  private String caSy;
  private int soBH;
  private float giaThanh;
  //khởi tạo constructor mặc định
  public Album() {
  }
  //khởi tạo constructor có tham số
  public Album(int cD, String tenCD, String caSy, int soBH, float giaThanh) {
    this.maCD = maCD;
    this.tenCD = tenCD;
    this.caSy = caSy;
    this.soBH = soBH;
    this.giaThanh = giaThanh;
  }
  //------------begin getter and setter--------------
  public int getMaCD() {
    return maCD;
  }

  public void setMaCD(int maCD) {
    this.maCD = maCD;
  }

  public String getTenCD() {
    return tenCD;
  }

  public void setTenCD(String tenCD) {
    this.tenCD = tenCD;
  }

  public String getCaSy() {
    return caSy;
  }

  public void setCaSy(String caSy) {
    this.caSy = caSy;
  }

  public int getSoBH() {
    return soBH;
  }

  public void setSoBH(int soBH) {
    this.soBH = soBH;
  }

  public float getGiaThanh() {
    return giaThanh;
  }

  public void setGiaThanh(float giaThanh) {
    this.giaThanh = giaThanh;
  }
  //------------end getter and setter--------------
  @Override
  public String toString() {
    return "Album{" +
        "cD=" + maCD +
        ", tenCD='" + tenCD + ''' +
        ", caSy='" + caSy + ''' +
        ", soBH=" + soBH +
        ", giaThanh=" + giaThanh +
        '}';
  }
  //khởi tạo phương thức hiện thị theo format
  public void hienThiAlbum(){
    System.out.printf("%-10d %-20s %-20s %-10d %-20.1f \n",maCD,tenCD,caSy,soBH,giaThanh);
  }

}
Main.java
import org.w3c.dom.ls.LSOutput;

import java.security.spec.RSAOtherPrimeInfo;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static void nhapAlbum(Album ab) {
    System.out.print("Nhập mã CD: ");
    ab.setMaCD(sc.nextInt());
    sc.nextLine();
    System.out.print("Nhập tên CD : ");
    ab.setTenCD(sc.nextLine());
    System.out.print("Nhập tên ca sĩ : ");
    ab.setCaSy(sc.nextLine());
    System.out.print("Nhập số lượng bài hát : ");
    ab.setSoBH(sc.nextInt());
    System.out.print("Nhập giá thành : ");
    ab.setGiaThanh(sc.nextFloat());
  }
  public static void main(String[] args) {
    Album alb[] = null;
    int a, n = 0;
    boolean flag = true;
    do {
      System.out.println("Bạn chọn làm gì?");
      System.out.println("1.Nhập thông tin CD \n" +
          "2.Xuất danh sách Album.\n" + "3.Tính tổng giá thành \n" + "4.Tổng số lượng CD \n" +
          "5.Sắp xếp giảm dần theo giá thành\n"+"6.Sắp xếp tăng dần theo tựa CD\n"+"Nhập số khác để thoát");
      a = sc.nextInt();
      switch (a) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng CD : ");
          n = sc.nextInt();
          alb = new Album[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("CD thứ " + (i + 1)+": ");
            alb[i] = new Album();
            nhapAlbum(alb[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%-10s %-20s %-20s %-10s %-20s \n", "Mã CD", "Tên CD", "Tên ca sỹ", "Số bài hát", "Giá thành");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            alb[i].hienThiAlbum();
          }
          break;
        case 3:
          int tong = 0;
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            tong += alb[i].getGiaThanh();
          }
          System.out.println("" +
              "Tổng giá thành là : " + tong);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Tổng số lượng CD là : " + n);
          break;
        case 5:
          Album temp = alb[0];
          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
              if (alb[i].getGiaThanh() < alb[j].getGiaThanh()) {
                temp = alb[j];
                alb[j] = alb[i];
                alb[i] = temp;
              }
            }
          }
          System.out.println("Sắp xếp thành công, Nhập số 2 để kiểm tra!");
          break;
        case 6:
          temp = alb[0];
          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
              if (alb[i].getTenCD().compareTo(alb[j].getTenCD())>0) {
                temp = alb[j];
                alb[j] = alb[i];
                alb[i] = temp;
              }
            }
          }
          System.out.println("Sắp xếp thành công, Nhập số 2 để kiểm tra!");
          break;
        default:
          System.out.println("Goodbye");
          flag = false;
          break;
      }
    }while (flag) ;
  }
}

Kết quả:

1.Nhập thông tin CD.

cd 1 PNG

2.Xuất danh sách Album.

cs 2 PNG

3.Tính tổng giá thành.

cd 3 PNG

4.Tổng số lượng CD.

cd 4 PNG

5.Sắp xếp giảm dần theo giá thành.

cd 5 PNG

6.Sắp xếp tăng dần theo tựa CD.

cd 6 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình quản lý Album CD. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top