CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiên chương trình quản lý Album CD bằng ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập quản lý khá chi tiết, trong bài toán này cần xây dựng các phương thức quản lý CD và tạo Menu theo yêu cầu của đề bài.

Đề bài: Chương trình quản lý Album CD.

Viết chương trình xây dựng đối tượng CD gồm có các thuộc tính sau:

 • Mã CD là số nguyên.
 • Tựa CD: chuỗi ký tự.
 • Ca sỹ: chuỗi ký tự.
 • Số bài hát: số nguyên (>0).
 • Giá thành : số thực (>0).

Các thuộc tính khai báo private, định nghĩa các phương thức get/set cho từng thuộc tính.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Viết các constructor để khởi tạo đối tượng CD.

Override phương thức toString của lớp Object.

Xây dựng lớp lưu danh sách các CD (dùng mảng).

 • Phương thức thêm 1 CD vào danh sách, thêm thành công nếu không trùng mã CD và kích thước mảng còn cho phép.
 • Tính số lượng CD có trong danh sách.
 • Tình tổng giá thành của các CD.
 • Phương thức sắp xếp danh sách giảm dần theo giá thành.
 • Phương thức sắp xếp danh sách tăng dần theo tựa CD.
 • Phương thức xuất toàn bộ danh sách

Viết lớp cho phần kiểm nghiệm. Dùng menu case thực hiện các chức năng theo yêu cầu.

Chương trình quản lý Album CD.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi theo lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class Album với các thuộc tính maCD, tenCD, caSy, soBH, giaThanh.
 • Khởi tạo constructor mặc định và constructor có tham số.
 • Khởi tạo các phương thức getter settter.
 • khởi tạo phương thức toSring để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Tiếp đến xây dụng phương thức thêm CD.
 • Xây dụng phương thức tính tổng số lượng CD có trong Album.
 • Xây dựng phương thức tính tổng giá thành.
 • Xây dựng phương thức sắp xếp theo giá thành và tựa CD.
 • Xây dụng phương thức xuất danh sách Album.
 • Cuối cùng sẽ tạo class Main với các menu như đề bài yêu cầu.
Album.java
public class Album {
  //khai báo các thuộc tính
  private int maCD;
  private String tenCD;
  private String caSy;
  private int soBH;
  private float giaThanh;
  //khởi tạo constructor mặc định
  public Album() {
  }
  //khởi tạo constructor có tham số
  public Album(int cD, String tenCD, String caSy, int soBH, float giaThanh) {
    this.maCD = maCD;
    this.tenCD = tenCD;
    this.caSy = caSy;
    this.soBH = soBH;
    this.giaThanh = giaThanh;
  }
  //------------begin getter and setter--------------
  public int getMaCD() {
    return maCD;
  }

  public void setMaCD(int maCD) {
    this.maCD = maCD;
  }

  public String getTenCD() {
    return tenCD;
  }

  public void setTenCD(String tenCD) {
    this.tenCD = tenCD;
  }

  public String getCaSy() {
    return caSy;
  }

  public void setCaSy(String caSy) {
    this.caSy = caSy;
  }

  public int getSoBH() {
    return soBH;
  }

  public void setSoBH(int soBH) {
    this.soBH = soBH;
  }

  public float getGiaThanh() {
    return giaThanh;
  }

  public void setGiaThanh(float giaThanh) {
    this.giaThanh = giaThanh;
  }
  //------------end getter and setter--------------
  @Override
  public String toString() {
    return "Album{" +
        "cD=" + maCD +
        ", tenCD='" + tenCD + ''' +
        ", caSy='" + caSy + ''' +
        ", soBH=" + soBH +
        ", giaThanh=" + giaThanh +
        '}';
  }
  //khởi tạo phương thức hiện thị theo format
  public void hienThiAlbum(){
    System.out.printf("%-10d %-20s %-20s %-10d %-20.1f \n",maCD,tenCD,caSy,soBH,giaThanh);
  }

}
Main.java
import org.w3c.dom.ls.LSOutput;

import java.security.spec.RSAOtherPrimeInfo;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static void nhapAlbum(Album ab) {
    System.out.print("Nhập mã CD: ");
    ab.setMaCD(sc.nextInt());
    sc.nextLine();
    System.out.print("Nhập tên CD : ");
    ab.setTenCD(sc.nextLine());
    System.out.print("Nhập tên ca sĩ : ");
    ab.setCaSy(sc.nextLine());
    System.out.print("Nhập số lượng bài hát : ");
    ab.setSoBH(sc.nextInt());
    System.out.print("Nhập giá thành : ");
    ab.setGiaThanh(sc.nextFloat());
  }
  public static void main(String[] args) {
    Album alb[] = null;
    int a, n = 0;
    boolean flag = true;
    do {
      System.out.println("Bạn chọn làm gì?");
      System.out.println("1.Nhập thông tin CD \n" +
          "2.Xuất danh sách Album.\n" + "3.Tính tổng giá thành \n" + "4.Tổng số lượng CD \n" +
          "5.Sắp xếp giảm dần theo giá thành\n"+"6.Sắp xếp tăng dần theo tựa CD\n"+"Nhập số khác để thoát");
      a = sc.nextInt();
      switch (a) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng CD : ");
          n = sc.nextInt();
          alb = new Album[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("CD thứ " + (i + 1)+": ");
            alb[i] = new Album();
            nhapAlbum(alb[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%-10s %-20s %-20s %-10s %-20s \n", "Mã CD", "Tên CD", "Tên ca sỹ", "Số bài hát", "Giá thành");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            alb[i].hienThiAlbum();
          }
          break;
        case 3:
          int tong = 0;
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            tong += alb[i].getGiaThanh();
          }
          System.out.println("" +
              "Tổng giá thành là : " + tong);
          break;
        case 4:
          System.out.println("Tổng số lượng CD là : " + n);
          break;
        case 5:
          Album temp = alb[0];
          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
              if (alb[i].getGiaThanh() < alb[j].getGiaThanh()) {
                temp = alb[j];
                alb[j] = alb[i];
                alb[i] = temp;
              }
            }
          }
          System.out.println("Sắp xếp thành công, Nhập số 2 để kiểm tra!");
          break;
        case 6:
          temp = alb[0];
          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
              if (alb[i].getTenCD().compareTo(alb[j].getTenCD())>0) {
                temp = alb[j];
                alb[j] = alb[i];
                alb[i] = temp;
              }
            }
          }
          System.out.println("Sắp xếp thành công, Nhập số 2 để kiểm tra!");
          break;
        default:
          System.out.println("Goodbye");
          flag = false;
          break;
      }
    }while (flag) ;
  }
}

Kết quả:

1.Nhập thông tin CD.

cd 1 PNG

2.Xuất danh sách Album.

cs 2 PNG

3.Tính tổng giá thành.

cd 3 PNG

4.Tổng số lượng CD.

cd 4 PNG

5.Sắp xếp giảm dần theo giá thành.

cd 5 PNG

6.Sắp xếp tăng dần theo tựa CD.

cd 6 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình quản lý Album CD. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top