CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số nhỏ thứ hai trong mảng trong Java

Trong bài viết này, freetuts sẽ giúp bạn tìm ra số nhỏ thứ 2 của mảng trong Java bằng những cách khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn về các cách sử dụng mảng, collections tối ưu nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

4 bước cơ bản để tìm số nhỏ thứ 2 trong Java

Trước tiên, hãy cùng freetuts triển khai các bước chính của thuật toán tìm số nhỏ thứ 2 của mảng trong Java:

 • Bước 1: Khởi tạo mảng theo yêu cầu bài toán
 • Bước 2: Khởi tạo hàm trả về int getSecondSmallest(int[] a, int total) trong đó:
  • int[] a :mảng cần xét
  • total : chiều dài của mảng cần xét
 • Bước 3: Sắp xếp lại mảng cần xét, sau đó trả về giá trị của a[1]
 • Bước 4: Gọi hàm getSecondSmallest(int[] a, int total) và in ra kết quả.

Trên đây là 4 bước của thuật toán. Bây giờ chúng ta cùng xem xét các chương trình sử dụng những cách khác nhau.

Tìm số nhỏ thứ 2 của mảng bằng cách sắp xếp cổ điển trong Java

/**
 * học lập trình cùng Freetuts Freetuts.net
 */
public class SecondSmallestInArrayExample {

  public static int getSecondSmallest(int[] a, int total) {
    int temp;
    for (int i = 0; i < total; i++) {
      for (int j = i + 1; j < total; j++) {
        if (a[i] > a[j]) {
          temp = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = temp;
        }
      }
    }
    return a[1];
  }

  public static void main(String args[]) {
    int a[] = {1, 2, 5, 6, 3, 2};
    int b[] = {44, 66, 99, 77, 33, 22, 55};
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng a: " + getSecondSmallest(a, a.length));
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng b: " + getSecondSmallest(b, b.length));
  }
}

Chương trình trên là một chương trình java cơ bản sử dụng vòng lặp để sắp xếp và trả về giá trị a[1] sau khi đã sắp xếp xong. Đây là một cách triển khai thuật toán sắp xếp kinh điển với những người mới bắt đầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tìm số nhỏ thứ 2 của mảng bằng Arrays trong Java

Tiếp theo, hãy xem một ví dụ về cách sử dụng Arrays để tìm số nhỏ thứ 2 trong mảng Java.

/**
 * học lập trình cùng Freetuts 
 * Freetuts.net
 */
import java.util.*;

public class SecondSmallestInArrayExample {

  public static int getSecondSmallest(int[] a, int total) {
    Arrays.sort(a);
    return a[1];
  }

  public static void main(String args[]) {
    int a[] = {1, 2, 5, 6, 3, 2};
    int b[] = {44, 66, 99, 77, 33, 22, 55};
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng a: " + getSecondSmallest(a, a.length));
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng b: " + getSecondSmallest(b, b.length));
  }
}

Kết quả:

Chương trình này được đăng tại Freetuts.net
Số nhỏ thứ 2 của Mảng a: 2
Số nhỏ thứ 2 của Mảng b: 33

Ở ví dụ này, freetuts sử dụng hàm getSecondSmallest lấy ra phần tử a[1] sau khi sử dụng hàm Arrays.sort(a) để sắp xếp mảng a[] thành mảng tăng dần. Nếu nhìn code thì khá ngắn gọn, dễ hiểu. Qua đó giúp chúng ta hiểu hơn về cách sử dụng Arrays.

Tìm số nhỏ thứ 2 của mảng bằng Collections trong Java

Tiếp theo, hãy xem một ví dụ về cách sử dụng Collections để tìm số nhỏ thứ 2 trong mảng Java.

/**
 * học lập trình cùng Freetuts Freetuts.net
 */
import java.util.*;

public class SecondSmallestInArrayExample {

  public static int getSecondSmallest(Integer[] a, int total) {
    List<Integer> list = Arrays.asList(a);
    Collections.sort(list);
    int element = list.get(1);
    return element;
  }

  public static void main(String args[]) {
    Integer a[] = {1, 2, 5, 6, 3, 2};
    Integer b[] = {44, 66, 99, 77, 33, 22, 55};
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng a: " + getSecondSmallest(a, a.length));
    System.out.println("Số nhỏ thứ 2 của Mảng b: " + getSecondSmallest(b, b.length));
  }
}

Kết quả:

Chương trình này được đăng tại Freetuts.net
Số nhỏ thứ 2 của Mảng a: 2
Số nhỏ thứ 2 của Mảng b: 33

Ở ví dụ này, freetuts sử dụng interface List để có thể kế thừa các tính chất của List. Sau đó sort List để lấy ra phần tử có index là 1. Cách này khá hay và giúp chúng ta hiểu hơn về Collections.

Tổng kết

Qua bài toán trên, freetuts đã giới thiệu cho bạn các cách để tìm một số nhỏ thứ 2 trong mảng, qua đó giúp bạn hiểu thêm về cách sử dụng Arrays Collections trong Java để các bạn có thể áp dụng vào các chương trình khó và phức tạp hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top