CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tìm số lớn nhất trong mảng trong Java. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java trước đã nhé. Các bạn có thể tham thảo về mảng một chiều trong Java.

Tìm số lớn nhất trong mảng Java đã khởi tạo sẵn

Đầu tiên mình sẽ khai báo một mảng numberArr[], sau đó khởi tạo các giá trị cho nó.

double[] numberArr = { 12.3, -4, 10, 4.24, 2, 71, -2, -6 };

Tiếp đến chúng ta cần một biến max làm biến trung gian được sử dụng để so sánh với các giá trị khác trong mảng. Max sẽ được gán bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dùng một vòng lặp for để lặp tất cả các phần tử trong mảng và in nó ra màn hình.

System.out.println("\n\nCác phần tử trong mảng là: ");
for(double i : numberArr){
 System.out.print(i + ", ");
}

Cuối cùng ta cần thêm một vòng lặp for nữa để so sánh max với từng phần tử trong mảng, nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.

for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }

Ví dụ: Mình sẽ viết một chương trình hoàn chỉnh để tìm số lớn nhất trong mảng đã khởi tạo giá trị sẵn.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một mảng numberArr sau đó khởi tạo các giá trị cho các phần tử.
  double[] numberArr = { 12.3, -4, 10, 4.24, 2, 71, -2, -6 };
  //gán giá trị của phần tử đầu tiên cho max, sau đó dùng max so sánh với các phần tử còn lại trong mảng.
  double max = numberArr[0];
  //in các phần tử trong mảng ra màn hình
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong mảng là: ");
  for(double i : numberArr){
   System.out.print(i + ", ");
  }
  //dùng vòng lặp for duyệt các phần tử trong mảng. so sánh max với từng phần tử nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.
  // cứ lặp như vậy cho đến hết các phần tử thì max sẽ là giá trị lớn nhất trong mảng
  for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }
  System.out.printf("\nSố lớn nhất trong mảng là: %.2f", max);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai7 01 PNG

Tìm số lớn nhất trong mảng Java được nhập từ bàn phím.

Tương tư như ví dụ ở trên, nhưng trong phần này mình sẽ sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím. Nhớ import thư viện ở đầu file trước đã nhé:

import java.util.Scanner;

Chúng ta cần một biến n là số lượng các phần tử trong mảng, n được nhập từ bàn phím.

Tiếp đến cần một vòng lặp for lặp từ 0 đến n để nhập giá trị cho các phần tử trong mảng.

//nhập giá trị cho từng phần tử trong mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
   System.out.print("\nNhập phần tử thứ " + i + ": ");
   numberArr[i] = sc.nextInt();
  }

Như vậy là ta đã có dữ liệu để thực hiện tìm số lớn nhất, bây giờ thực hiện như ví dụ 1 là có thể tìm được số lớn nhất trong mảng rồi đấy.

Ví dụ: Mình sẽ viết hoàn chỉnh chương trình tìm số lớn nhất trong mảng được nhập từ bàn phím.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến n là số lượng phần tử trong mảng
  int n;
  System.out.print("\n\nNhập số lượng phần tử cho mảng: ");
  n = sc.nextInt();
  int numberArr[] = new int[n];
  //nhập giá trị cho từng phần tử trong mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
   System.out.print("\nNhập phần tử thứ " + i + ": ");
   numberArr[i] = sc.nextInt();
  }
  //in các phần tử trong mảng ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong mảng là: ");
  for(double i : numberArr){
   System.out.print(i + ", ");
  }
  double max = numberArr[0];
  //dùng vòng lặp for duyệt các phần tử trong mảng. so sánh max với từng phần tử nếu số nào lớn hơn max thì gán nó cho max.
  // cứ lặp như vậy cho đến hết các phần tử thì max sẽ là giá trị lớn nhất trong mảng
  for (double num: numberArr) {
   if(max < num)
    max = num;
  }
  System.out.printf("\nSố lớn nhất trong mảng là: %.2f", max);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai7 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm kiếm số lớn nhất trong mảng trong Java. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top