CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhân hai số trong java

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình nhân hai số trong Java, với bài tập này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng toán tử nhân trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi bạn bắt đầu học lập trình java bạn sẽ gặp các vấn đề này trong bài tập của mình. Ở đây chúng ta có hai chương trình java, chương trình đầu tiên có hai số nguyên (được nhập từ người dùng). Chương trình thứ hai sẽ có hai số bất kì có thể là số nguyên hoặc số thực, thực hiện phép tính nhân hai số rồi hiển thị kết qua ra màn hình.

Ví dụ 1: Nhân hai số nguyên trong java

Chương trình này yêu cầu người dùng nhập vào hai số nguyên rồi thực hiện phép tính nhân giữa hai số.

* Lưu ý: để thực hiện yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần dùng Scanner. Vì vây chúng ta cần inport nó vào đã nhé, bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;

public class NhanHaiSo {

  public static void main(String[] args) {

    /* yêu cầu người dùng nhập từ bàn phím vào số thứ nhất và số thứ hai
     */
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhập vào số thứ nhất: ");

    int num1 = scan.nextInt();

    System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
    int num2 = scan.nextInt();

    // Thực hiện tính tích của hai số.
    int tich = num1*num2;

    // hiển thị kết quả ra màn hình
    System.out.println("Kết quả: "+tich);
  }
}

kết quả:

nhan hai so java JPG

Ví dụ 2: Nhân hai số thực trong java

Ở ví dụ 1 chúng ta chỉ có thể thực hiển nhân hai số nguyên mà thôi. Vậy nếu như muốn nhân hai số thực thì phải làm sao? Chương trình dưới đây sẽ giúp các bạn làm điều đó.

import java.util.Scanner;

public class NhanHaiSo {

  public static void main(String[] args) {

    /* yêu cầu người dùng nhập từ bàn phím vào số thứ nhất và số thứ hai
     */
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhập vào số thứ nhất: ");

    double num1 = scan.nextDouble();

    System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
    double num2 = scan.nextDouble();

    // Thực hiện tính tích của hai số.
    double tich = num1*num2;

    // hiển thị kết quả ra màn hình
    System.out.println("Kết quả: "+tich);
  }
}

Kết quả:

nhan hai so thuc java JPG

Như vậy chúng ta vừa thực hiện xong hai chương trình nhân hai số trong java, qua ví dụ này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về toán tử nhân trong java từ đó giúp thực hiện các phép toán phức tạp hơn trong quá trình làm bài tập.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top