CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Trong bài viết này chúng ta làm bài tập tìm ma trận chuyển vị trong Java. Đây là một bài toán liên quan đến mảng hai chiều, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu về nó trước khi đi vào bài này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma trận.

Ví dụ: ta có ma trận A = [2x3], tức là 2 hàng và 3 cột. Như vậy chuyển vị của nó sẽ là A = [3x2], tức là 3 hàng và 2 cột.

1. Tìm ma trận chuyển vị trong Java có sẵn

Để tìm chuyển vị của một ma trân, trước tiên ta cần khai báo và khởi tạo các giá trị cho phần tử của ma trận. Ma trận matrix có row = 2 (hai hàng), column = 3 (ba cột).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int row = 2, column = 3;
int[][] matrix = { {2, 3, 4}, {5, 6, 4} };

Ta cần thêm một ma trận transpose là ma trận chuyển vị của matrix. Với số hàng bằng số cột của matrix và số cột bằng số hàng của matrix.

int[][] transpose = new int[column][row];

Bây giờ sử dụng vòng lặp for để gán các phần tử trong matrix sang cho các phần tử tương ứng trong transpose.

for(int i = 0; i < row; i++) {
 for (int j = 0; j < column; j++) {
  transpose[j][i] = matrix[i][j];
 }
}

Cuối cùng sẽ là một hàm print() để in các phần tử trong ma trận, hàm nhận vào một mảng đa chiều làm tham số.

public static void print(int[][] matrix) {
  for(int[] row : matrix) {
   for (int column : row) {
    System.out.print(column + "  ");
   }
   System.out.println();
  }
 }

Full code:

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai biến row và column là hàng, cột của ma trận
  int row = 2, column = 3;
  //khai báo một mảng hai chiều matrix và gán phần tử cho nó
  int[][] matrix = { {2, 3, 4}, {5, 6, 4} };
  //gọi hàm print để in các phần tử trong mảng hai chiều ra màn hình
  System.out.printf("\nCác phần tử trong ma trận %dx%d:\n", row, column);
  print(matrix);

  // tạo một mảng hai chiều transpose với: 
  // số hàng = số cột của mảng matrix
  // số cột bằng số hàng của mảng matrix
  int[][] transpose = new int[column][row];
  //sử dụng vòng lặp for để gán các phần tử trong mảng matrix cho mảng transpose
  for(int i = 0; i < row; i++) {
   for (int j = 0; j < column; j++) {
    transpose[j][i] = matrix[i][j];
   }
  }
  //gọi hàm print để in mảng transpose ra màn hình
  System.out.printf("\nCác phần tử trong ma trận chuyển vị:\n", row, column);
  print(transpose);

  System.out.println("\n---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
 //hàm in các phần tử trong mảng hai chiều
 public static void print(int[][] matrix) {
  for(int[] row : matrix) {
   for (int column : row) {
    System.out.print(column + "  ");
   }
   System.out.println();
  }
 }
}

Kết quả:

bai12 01 PNG

2. Tìm ma trận chuyển vị trong Java được nhập từ bàn phím

Để nhận dữ liệu từ bàn phím chúng ta cần khai báo thư viện Scanner: import java.util.Scanner;.

Bây giờ sử dụng đối tượng thuộc class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số dòng và số cột cho ma trận.

int row, column;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("\nNhập vào số dòng của ma trận: ");
row = scanner.nextInt();
System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
column = scanner.nextInt();

Sau khi đã có số dòng và số cột, ta khai báo mảng đa chiều matrix và cấp phát bộ nhớ cho nó.

int[][] matrix = new int[row][column];

Sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho các phần tử của ma trận matrix.

for (int i = 0; i < row; i++) {
  for (int j = 0; j < column; j++) {
    System.out.print("Nhập phần tử thứ [" + i + ", " + j + "]: ");
    matrix[i][j] = scanner.nextInt();
  }
}

Như vậy là chúng ta đã có dữ liệu cho ma trận matrix. Tương tự như phần 1, ta chỉ cần gán giá trị của phần tử matrix cho phần tử tương ứng trong transpose.

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int row, column;
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.println("\nNhập vào số dòng của ma trận: ");
  row = scanner.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
  column = scanner.nextInt();
     
  // khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
  int[][] matrix = new int[row][column];

  // Để nhập giá trị các phần tử cho mảng
  // chúng ta sẽ sử dụng 2 vòng lặp for
  // vòng lặp for bên ngoài sẽ duyệt i từ 0 đến row - 1
  // và vòng lặp for bên trong sẽ duyệt j từ 0 đến column - 1
  // mỗi lần như vậy thì sẽ nhập vào phần tử tại vị trí i, j
  for (int i = 0; i < row; i++) {
    for (int j = 0; j < column; j++) {
      System.out.print("Nhập phần tử thứ [" + i + ", " + j + "]: ");
      matrix[i][j] = scanner.nextInt();
    }
  }
  // gọi hàm print để hiển thị ma trận
  System.out.println("Ma trận vừa nhập: ");
  print(matrix);

  // tạo một mảng hai chiều transpose với: 
  // số hàng = số cột của mảng matrix
  // số cột bằng số hàng của mảng matrix
  int[][] transpose = new int[column][row];
  //sử dụng vòng lặp for để gán các phần tử trong mảng matrix cho mảng transpose
  for(int i = 0; i < row; i++) {
   for (int j = 0; j < column; j++) {
    transpose[j][i] = matrix[i][j];
   }
  }
  //gọi hàm print để in mảng transpose ra màn hình
  System.out.printf("\nCác phần tử trong ma trận chuyển vị:\n", row, column);
  print(transpose);

  System.out.println("\n---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
 //hàm in các phần tử trong mảng hai chiều
 public static void print(int[][] matrix) {
  for(int[] row : matrix) {
   for (int column : row) {
    System.out.print(column + "  ");
   }
   System.out.println();
  }
 }
}

Kết quả:

bai12 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai chương trình tìm ma trận chuyển vị trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top