Bài tập Java: Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập phân thành nhị phân trong ngôn ngữ Java.

Có 3 cách để chuyển đổi từ số thập phân sang số nhị phân như sau:

 1. Sử dụng phương thức toBinaryString() của lớp Integer.
 2. Tự viết phương thức để chuyển đổi.
 3. Sử dụng stack để chuyển đổi.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi số thập phân thành nhị phân sử dụng phương thức toBinaryString().

public class ThapPhanToNhiPhan {
  public static void main(String a[]){
    System.out.println("Giá trị nhị phân của 124 là: ");
    System.out.println(Integer.toBinaryString(124));
    System.out.println("\nGiá trị nhị phân của 45 là: ");
    System.out.println(Integer.toBinaryString(45));
    System.out.println("\ngiá trị nhị phân của 999 là: ");
    System.out.println(Integer.toBinaryString(999));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

thap phan to nhi phan JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi số thập phân thành nhị phân bằng phương thức tự viết.

public class ThapPhanToNhiPhan {
  public void convertBinary(int num){
    int binary[] = new int[40];
    int index = 0;
    while(num > 0){
      binary[index++] = num%2;
      num = num/2;
    }
    for(int i = index-1;i >= 0;i--){
      System.out.print(binary[i]);
    }
  }
  public static void main(String a[]){
    ThapPhanToNhiPhan obj = new ThapPhanToNhiPhan();
    System.out.println("Giá trị nhị phân của 124 là: ");
    obj.convertBinary(124);
    System.out.println("\nGiá trị nhị phân của 45 là: ");
    obj.convertBinary(45);
    System.out.println("\nGiá trị nhị phân của 999 là: ");
    obj.convertBinary(999);
    System.out.println();

Kết quả:

thap phan to nhi phan1 JPG

Ví dụ 3: chương trình chuyển đổi số thập phân thành nhị phân sử dụng Stack.

import java.util.*;
public class ThapPhanToNhiPhan {
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
    System.out.println("Nhập vào số thập phân: ");
    int num = in.nextInt();
    while (num != 0)
    {
      int d = num % 2;
      stack.push(d);
      num /= 2;
    }
    System.out.print("\nGiá trị nhị phân là: ");
    while (!(stack.isEmpty() ))
    {
      System.out.print(stack.pop());
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

thap phan to nhi phan2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập phân sang nhị phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Ngẫu nhiên

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.