CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Sắp xếp các node trong Circular Linked List bằng ngôn ngữ Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Circular Linked List.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình sắp xếp các node của Circular Linked List trong Java. Chương trình sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo Circular Linked List và thêm các giá trị của các node rồi thực hiện sắp xếp các node của Circular Linked List.

Sắp xếp các node của Circular Linked List trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Chúng ta sẽ tạo một danh sách liên kết vòng và sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần. Trong ví dụ này, chúng tôi duy trì hai nút: hiện tại sẽ trỏ đến đầu và chỉ mục sẽ trỏ đến nút tiếp theo hiện tại. Chúng ta sẽ duyệt Circular Linked List theo thứ tự và sắp xếp trong mỗi vòng lặp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đây là thuật toán mà chúng ta có thể tham khảo.

Các bước của thuật toán như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có hai thuộc tính: data và next. Next là một con trỏ tới node tiếp theo trong danh sách.

Bước 2: Tạo một lớp mincó hai thuộc tính: head tail.

Bước 3: sortList() will sort the list

Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta bắt đầu triển khai code nhé.

Chương trình sắp xếp các node của Circular Linked List trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:


/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class SortOfCircularLinkedList {

  public class Node {

    int data;
    Node next;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  public Node head = null;
  public Node tail = null;

  public void add(int data) {

    Node newNode = new Node(data);

    if (head == null) {

      head = newNode;
      tail = newNode;
      newNode.next = head;
    } else {

      tail.next = newNode;

      tail = newNode;

      tail.next = head;
    }
  }

  public void sortList() {

    Node current = head, index = null;
    int temp;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống tại freetuts.net");
    } else {
      do {

        index = current.next;
        while (index != head) {

          if (current.data > index.data) {
            temp = current.data;
            current.data = index.data;
            index.data = temp;
          }
          index = index.next;
        }
        current = current.next;
      } while (current.next != head);
    }
  }

  public void display() {
    Node current = head;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống tại freetuts.net");
    } else {
      do {

        System.out.print(" " + current.data);
        current = current.next;
      } while (current != head);
      System.out.println();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    SortOfCircularLinkedList sortOfCircularLinkedList = new SortOfCircularLinkedList();

    sortOfCircularLinkedList.add(70);
    sortOfCircularLinkedList.add(90);
    sortOfCircularLinkedList.add(20);
    sortOfCircularLinkedList.add(100);
    sortOfCircularLinkedList.add(50);

    System.out.println("Danh sách ban đầu là: ");
    sortOfCircularLinkedList.display();

    sortOfCircularLinkedList.sortList();

    System.out.println("Danh sách sau khi được sắp xếp là: ");
    sortOfCircularLinkedList.display();
  }
}

Kết quả:

result sort CLL jpgNhư vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp các node của Circular Linked List trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top