CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Cách để chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về double linked list.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java.

Cách chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java

Ternary tree là một cấu trúc dữ liệu phân cấp trong đó mỗi nút có thể có tối đa ba nút con.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách duyệt qua cây bậc ba theo kiểu pre-order, nghĩa là: root -> left child -> mid child -> right child. Đầu tiên, đi qua root và thêm nó vào danh sách. Sau đó, lần lượt thêm các cây con bên trái, giữa và bên phải của nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

Ternary Tree:

java program to create a doubly linked list from a ternary tree png

Double Linked List converted:

java program to create a doubly linked list from a ternary tree2 png

Thuật toán chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java

Dưới đây là một số bước cơ bản của thuật toán:

Bước 1: Khởi tạo Node là một node trong ternary tree có 4 thuộc tính: data, left, middle, right.

Bước 2: Root là gốc của ternary tree. Head và tail thuộc tính của double linked list.

Bước 3: Class TernaryTreeToDLL() sẽ chuyển đổi ternary tree thành double linked list

Bước 4: Hiển thị các node trong list

Để các bạn dễ hình dung hơn thì bây giờ chúng ta sẽ tham khảo đoạn code sau.

Chương trình chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java

/**
 * Học lập trình free tại freetuts.net
 * @author Dell
 */
public class TernaryTreeToDLL {

  public static class Node {

    int data;
    Node left;
    Node middle;
    Node right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  public Node root;

  Node head, tail = null;

  public void convertTernarytoDLL(Node node) {

    if (node == null) {
      return;
    }

    Node left = node.left;
    Node middle = node.middle;
    Node right = node.right;

    if (head == null) {

      head = tail = node;
      node.middle = null;
      head.left = null;
      tail.right = null;
    } else {

      tail.right = node;

      node.left = tail;
      node.middle = null;

      tail = node;
      tail.right = null;
    }
    convertTernarytoDLL(left);
    convertTernarytoDLL(middle);
    convertTernarytoDLL(right);   

  }

  public void display() {

    Node current = head;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống");
      return;
    }
    System.out.println("Các phần tử trong double linked list: ");
    while (current != null) {

      System.out.print(current.data + " ");
      current = current.right;
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {

    TernaryTreeToDLL tree = new TernaryTreeToDLL();

    tree.root = new Node(5); 
    tree.root.left = new Node(10); 
    tree.root.middle = new Node(12); 
    tree.root.right = new Node(15); 
    tree.root.left.left = new Node(20); 
    tree.root.left.middle = new Node(40); 
    tree.root.left.right = new Node(50); 
    tree.root.middle.left = new Node(24); 
    tree.root.middle.middle = new Node(36); 
    tree.root.middle.right = new Node(48); 
    tree.root.right.left = new Node(30); 
    tree.root.right.middle = new Node(45); 
    tree.root.right.right = new Node(60); 

    tree.convertTernarytoDLL(tree.root); 
    
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại freetuts.net\n");

    tree.display();
  }
}

Kết quả:

result convert ternary tree to double linked list jpgNhư vậy chúng ta đã hoàn thành chương trình chuyển đổi ternary tree thành double linked list trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top