CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để kiểm tra chuỗi đối xứng trong java bằng nhiều cách. Qua các ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ thêm về Stack,Queue trong java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chuỗi đối xứng là chuỗi mà khi chúng ta đọc xuôi hay ngược đều cho ra 1 kết quả.

Dưới đây chúng ta sẽ có 3 cách để thực hiện chương trình kiểm tra chuỗi đối xứng:

 1. Sử dụng Stack.
 2. Sử dụng Queue.
 3. Sử dụng vòng lặp For/While.

Ví dụ 1: Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java sử dụng Stack

*Lưu ý: Trước khi vào ví dụ bên dưới thì các bạn phải hiểu được Stack là gì và nó hoạt động như thế nào (google !!).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Stack;
import java.util.Scanner;
class KiemTraChuoiDoiXung {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập vào chuỗi bạn muốn kiểm tra:");
    Scanner in=new Scanner(System.in);
    String inputString = in.nextLine();
    Stack stack = new Stack();
    for (int i = 0; i < inputString.length(); i++) {
      stack.push(inputString.charAt(i));
    }
    String reverseString = "";

    while (!stack.isEmpty()) {
      reverseString = reverseString+stack.pop();
    }
    if (inputString.equals(reverseString))
      System.out.println("Đây là chuỗi đối xứng.");
    else
      System.out.println("Đây không phải là chuỗi đối xứng.");
  }
}

Kết quả 1:

kiem tra chuoi doi xung 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra chuoi doi xung 2 JPG

Ví dụ 2: Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java sử dụng Queue

* Lưu ý: Các bạn hãy tìm hiểu trước về Queue và cách hoạt động của nó trước khi vào ví dụ bên dưới.

import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
import java.util.LinkedList;
class KiemTraChuoiDoiXung {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập vào chuỗi cần kiểm tra:");
    Scanner in=new Scanner(System.in);
    String inputString = in.nextLine();
    Queue queue = new LinkedList();
    for (int i = inputString.length()-1; i >=0; i--) {
      queue.add(inputString.charAt(i));
    }
    String reverseString = "";
    while (!queue.isEmpty()) {
      reverseString = reverseString+queue.remove();
    }
    if (inputString.equals(reverseString))
      System.out.println("Đây là chuỗi đối xứng.");
    else
      System.out.println("Đây không phải là chuỗi đối xứng.");
  }
}

Kết quả:

kiem tra chuoi doi xung 3 JPG

Ví dụ 3: Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java sử dụng For/While

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For, While và sử dụng hàm String charAT().

import java.util.Scanner;
class KiemTraChuoiDoiXung {
  public static void main(String args[])
  {
    String reverseString="";
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chuỗi bạn muốn kiểm tra: ");
    String inputString = scanner.nextLine();
    int length = inputString.length();
    for ( int i = length - 1 ; i >= 0 ; i-- )
      reverseString = reverseString + inputString.charAt(i);
    if (inputString.equals(reverseString))
      System.out.println("Đây là chuỗi đối xứng!");
    else
      System.out.println("Đây không phải là chuỗi đối xứng!");
  }
}

Kết quả:

kiem tra chuoi doi xung 4 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong 3 chương trình kiểm tra chuỗi đối xứng trong java. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Cách dùng Logging trong Spring Boot

Cách dùng Logging trong Spring Boot

Top