CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java. Đây là một dạng bài tập để giúp bạn hiểu rõ hơn về Tree trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java.

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Theo yêu cầu bài toán thì chúng ta sẽ tìm ra node lớn nhất trong cây nhị phân đã cho. Trước tiên, chúng tôi xác định biến max sẽ chứa dữ liệu của root. Sau đó, chúng tôi duyệt qua cây con bên trái để tìm node lớn nhất. So sánh nó với max và lưu trữ tối đa hai trong một biến max. Sau đó, chúng tôi duyệt qua cây con bên phải để tìm node lớn nhất và so sánh nó với giá trị lớn nhất. Cuối cùng, max sẽ có node lớn nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to find the largest element in a binary tree png

Với cây nhị phân trên, để tìm kiếm phần tử có giá trị lớn nhất hãy cùng freetuts tìm hiểu về thuật toán của chương trình.

Thuật toán tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Khởi tạo class Node có 3 thuộc tính: data, Node left và Node right

Bước 2: Dữ liệu của node sẽ được gán là data, các node left và right là null

Bước 3:

 • Root được gán bằng null
 • largestElement() sẽ tìm ra phần tử có giá trị lớn nhất.
 • Nó kiểm tra xem gốc có rỗng không, nếu có thì nghĩa là cây rỗng.
 • Nếu cây không trống, hãy xác định biến max sẽ lưu trữ dữ liệu của tạm thời.
 • Tìm ra node lớn nhất trong cây con bên trái bằng cách gọi đệ quy largestElement(). Lưu trữ giá trị đó trong leftMax. So sánh giá trị của max với leftMax và lưu trữ tối đa hai thành max.
 • Tìm ra node lớn nhất trong cây con bên phải bằng cách gọi đệ quy largestElement(). Lưu trữ giá trị đó trong rightMax. So sánh giá trị của max với rightMax và lưu trữ tối đa hai thành max.
 • Cuối cùng, max sẽ giữ node lớn nhất trong cây nhị phân.

Cùng freetuts triển khai chương trình dưới đây để có thể hiểu hơn về yêu cầu bài toán.

Chương trình tìm kiếm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:


/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class LargestNode {

  public static class Node {

    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {

      this.data = data;
      this.left = null;
      this.right = null;
    }
  }

  public Node root;

  public LargestNode() {
    root = null;
  }

  public int largestElement(Node temp) {

    if (root == null) {
      System.out.println("Tree is empty");
      return 0;
    } else {
      int leftMax, rightMax;

      int max = temp.data;

      if (temp.left != null) {
        leftMax = largestElement(temp.left);

        max = Math.max(max, leftMax);
      }

      if (temp.right != null) {
        rightMax = largestElement(temp.right);

        max = Math.max(max, rightMax);
      }
      return max;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {

    LargestNode bt = new LargestNode();

    bt.root = new Node(15);
    bt.root.left = new Node(20);
    bt.root.right = new Node(35);
    bt.root.left.left = new Node(74);
    bt.root.right.left = new Node(55);
    bt.root.right.right = new Node(6);

    System.out.println("Chương trình được đăng tại freetuts.net");

    System.out.println("Phần tử có giá trị lớn nhất của cây nhị phân đã cho là: " + bt.largestElement(bt.root));
  }
}

Kết quả:

result largest element jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm giá trị độ rộng tối đa của cây nhị phân trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top