CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java. Số hoàn hảo được hiểu đơn giản là số có tổng các ước số của nó bằng chính nó (ví dụ: 6, 28, ..).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện kiểm tra số hoàn hảo ở hai bài toán khác nhau. Bài toán thứ nhất sẽ kiểm tra một số được nhập từ người dùng, bài toán thứ hai thực hiện xuất các giá trị là số hoàn hảo trong mảng.

1. Thuật toán kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Trong phần này mình sẽ kiểm tra một số a được nhập từ bàn phím có phải là số hoàn hảo hay không, sau đó hiển thị ra màn hình.

Đầu tiên ta sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím, nhớ khai báo thư viện nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;

Tiếp theo ta sử dụng vòng lặp for để tìm tổng (sum) các ước số của a. Thực hiện lặp từ 1 đến a/2, sở dĩ chỉ lặp đến a/2 là vì các ước số của a luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng a/2.

for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }

Lúc này ta chỉ cần so sánh sum với số a, nếu sum == a thì a là số hoàn hảo, ngược lại nếu sum != a thì a không phải là số hoàn hảo.

if(sum==a){
 System.out.println(a + " là số hoàn hảo");
}
else {
 System.out.println(a + " không phải là số hoàn hảo");
}

Ví dụ: Mình sẽ thực hiện một chương trình hoàn chỉnh để kiểm tra số chính phương trong Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến a là số cần kiểm tra, sum là tổng các ước số của a
  int sum = 0, a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần kiểm tra: ");
  a = sc.nextInt();
  //sử dụng vòng lặp for từ 1 đến a/2 (vì ước số của a luôn luôn nhỏ hơn a/2)
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  //nếu tổng ước số sum = a thì a là số hoàn hảo
  if(sum==a){
   System.out.println(a + " là số hoàn hảo");
  }
  //ngược lại không phải là số hoàn hảo
  else {
   System.out.println(a + " không phải là số hoàn hảo");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai5 01 PNG

2. Xuất các số hoàn hảo trong mảng Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện kiểm tra số hoàn hảo Java và in ra các số là số hoàn hảo trong một mảng được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên ta sẽ khai báo mảng và yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử cũng như giá trị cho các phần tử trong mảng.

int n;
System.out.println("\n\nNhập các phần tử cho mảng: ");
n = scanner.nextInt();
int array[] = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
  System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
  array[i] = scanner.nextInt();
}

Tiếp theo ta sẽ viết hàm kiểm tra số hoản hảo ktraSoHH(), với tham số truyền vào là một số nguyên a.

public static boolean ktraSoHH(int a){
  int sum = 0;
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  if(sum==a)return true;
  return false;
 }

Cuối cùng ta sử dụng một vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng, nếu nó thỏa mãn hàm ktraSoHH() thì in ra màn hình.

for (int i = 1; i < n;i++) {
 if(ktraSoHH(array[i])){
  System.out.print(array[i] + "\t");
 }
}

Ví dụ: Mình sẽ hoàn chỉnh chương trình in số hoàn hảo trong mảng.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 //hàm kiểm tra số hoàn hảo với tham số a
 public static boolean ktraSoHH(int a){
  int sum = 0;
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  if(sum==a)return true;
  return false;
 }
 public static void main(String[] args) {
  // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int n;
  // nhập số lượng phần tử cho mảng
  System.out.println("\n\nNhập các phần tử cho mảng: ");
  n = scanner.nextInt();
  // khai báo mảng với size n
  int array[] = new int[n];
  //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
    array[i] = scanner.nextInt();
  }
  System.out.print("Các số hoàn hảo trong các số vừa nhập là: ");
  // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử và kiểm tra, nếu thỏa mãn thì in ra màn hình
  for (int i = 1; i < n;i++) {
   if(ktraSoHH(array[i])){
    System.out.print(array[i] + "\t");
   }
  }
  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai5 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo trong ngôn ngữ Java và in các số hoàn hảo trong mảng. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải