CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy thời gian hiện tại trong Java. Mình sẽ thực hiện hiển thị thời gian hiện tại bằng nhiều định dạng khác nhau trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau:

1. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng default (mặc định)

Ở ví dụ này mình sử dụng class java.time.LocalDateTime để định dạng cho ngày giờ hiện tại.

Để lấy ngày giờ hiện tại ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime: LocalDateTime.now()

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.time.LocalDateTime;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một đổi tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  // hiển thị ngày giờ hiện tại ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + current);
 }
}

Kết quả:

bai14 01 PNG

2. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng pattern (mẫu)

Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng class LocalDateTime và DateTimeFormatter, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

Ngày và giờ hiện tại sẽ được định dạng theo mẫu:

Year-Month-Day Hours:Minutes:Seconds.Milliseconds. ví dụ: 2020-02-12 09:41:22.5124

Ta sử dụng class DateTimeFormatter.ofPattern để định dạng theo giống như mẫu trên.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter để định dạng ngày giờ theo kiểu pattern
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");
  //sử dụng phương thức format() để định dạng ngày giờ hiện tại rồi gán cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  //hiển thị chuỗi formatted ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 02 PNG

3. Lấy thời gian hiện tại Java định dạng localized

Ở ví dụ này mình sử dụng class LocalDateTime, DateTimeFormatter và FormatStyle, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;

Ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime để lấy ngày giờ hiện tại.

LocalDateTime current = LocalDateTime.now();

Và sử dụng class class DateTimeFormatter kết hợp với class FormatStyle để định dạng ngày giờ theo dạng localized.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng curent thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter và class FormatStyle để định dạng ngày giờ hiện tại theo dạng localized
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);
  //gán ngày giờ sau khi format cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách lấy thời gian hiện tại Java bằng nhiều cách format khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top