Home > Java > Bài tập Java > Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy thời gian hiện tại trong Java. Mình sẽ thực hiện hiển thị thời gian hiện tại bằng nhiều định dạng khác nhau trong Java.

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau:

1. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng default (mặc định)

Ở ví dụ này mình sử dụng class java.time.LocalDateTime để định dạng cho ngày giờ hiện tại.

Để lấy ngày giờ hiện tại ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime: LocalDateTime.now()

Bài viết được đăng tại freetuts.net

import java.time.LocalDateTime;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một đổi tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  // hiển thị ngày giờ hiện tại ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + current);
 }
}

Kết quả:

bai14 01 PNG

2. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng pattern (mẫu)

Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng class LocalDateTime và DateTimeFormatter, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

Ngày và giờ hiện tại sẽ được định dạng theo mẫu:

Year-Month-Day Hours:Minutes:Seconds.Milliseconds. ví dụ: 2020-02-12 09:41:22.5124

Ta sử dụng class DateTimeFormatter.ofPattern để định dạng theo giống như mẫu trên.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter để định dạng ngày giờ theo kiểu pattern
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");
  //sử dụng phương thức format() để định dạng ngày giờ hiện tại rồi gán cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  //hiển thị chuỗi formatted ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 02 PNG

3. Lấy thời gian hiện tại Java định dạng localized

Ở ví dụ này mình sử dụng class LocalDateTime, DateTimeFormatter và FormatStyle, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;

Ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime để lấy ngày giờ hiện tại.

LocalDateTime current = LocalDateTime.now();

Và sử dụng class class DateTimeFormatter kết hợp với class FormatStyle để định dạng ngày giờ theo dạng localized.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng curent thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter và class FormatStyle để định dạng ngày giờ hiện tại theo dạng localized
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);
  //gán ngày giờ sau khi format cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách lấy thời gian hiện tại Java bằng nhiều cách format khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP