CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy thời gian hiện tại trong Java. Mình sẽ thực hiện hiển thị thời gian hiện tại bằng nhiều định dạng khác nhau trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau:

1. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng default (mặc định)

Ở ví dụ này mình sử dụng class java.time.LocalDateTime để định dạng cho ngày giờ hiện tại.

Để lấy ngày giờ hiện tại ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime: LocalDateTime.now()

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.time.LocalDateTime;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một đổi tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  // hiển thị ngày giờ hiện tại ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + current);
 }
}

Kết quả:

bai14 01 PNG

2. Lấy thời gian hiện tại Java ở định dạng pattern (mẫu)

Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng class LocalDateTime và DateTimeFormatter, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

Ngày và giờ hiện tại sẽ được định dạng theo mẫu:

Year-Month-Day Hours:Minutes:Seconds.Milliseconds. ví dụ: 2020-02-12 09:41:22.5124

Ta sử dụng class DateTimeFormatter.ofPattern để định dạng theo giống như mẫu trên.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng current thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter để định dạng ngày giờ theo kiểu pattern
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");
  //sử dụng phương thức format() để định dạng ngày giờ hiện tại rồi gán cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  //hiển thị chuỗi formatted ra màn hình
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 02 PNG

3. Lấy thời gian hiện tại Java định dạng localized

Ở ví dụ này mình sử dụng class LocalDateTime, DateTimeFormatter và FormatStyle, vì vậy hãy khai báo thư viện nhé:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;

Ta sử dụng phương thức now() trong class LocalDateTime để lấy ngày giờ hiện tại.

LocalDateTime current = LocalDateTime.now();

Và sử dụng class class DateTimeFormatter kết hợp với class FormatStyle để định dạng ngày giờ theo dạng localized.

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);

Full code:

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo đối tượng curent thuộc class LocalDateTime
  LocalDateTime current = LocalDateTime.now();
  //sử dụng class DateTimeFormatter và class FormatStyle để định dạng ngày giờ hiện tại theo dạng localized
  DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM);
  //gán ngày giờ sau khi format cho chuỗi formatted
  String formatted = current.format(formatter);
  System.out.println("\n\nNgày giờ hiện tại: " + formatted);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai14 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách lấy thời gian hiện tại Java bằng nhiều cách format khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top