CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Binary Search Tree.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây freetuts sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java.

Cách tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java.

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Đầu tiên chúng ta hãy ôn lại lý thuyết về Tree, Binary Tree:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tree là cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính lưu trữ dữ liệu theo thứ bậc. Tree là một tập hợp các phần tử được gọi là các nút. Các nút được kết nối thông qua các cạnh và chứa dữ liệu. Nút đầu tiên của cây được gọi là Root. Mỗi nút có thể có hoặc không có nút con. Nút không có nút con nào được gọi là lá.

Binary Tree là một loại cấu trúc dữ liệu cây khác, trong đó mỗi nút có thể có tối đa hai nút con. Tức là mỗi nút trong cây nhị phân sẽ có dữ liệu, con trái và con phải.

Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ tìm kiếm một giá trị cụ thể trong cây nhị phân. Nếu có thì in ra thông báo "Có phần tử trong cây nhị phân", ngược lại in ra thông báo "Không có phần tử trong cây nhị phân". Tóm lại, đầu tiên chúng ta sẽ so sánh dữ liệu của root với dữ liệu của nút cần tìm. Nếu tìm thấy kết quả phù hợp, hãy đặt flag thành true. Mặt khác, tìm kiếm nút trong cây con bên trái và sau đó trong cây con bên phải.

java program to implement binary tree using the linked list png

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có 3 thuộc tính bao gồm: data, right, left.

Bước 2: searchNode() sẽ tìm kiếm node cụ thể trong cây nhị phân.

 • method này sẽ kiểm tra xem root có rỗng hay không, nếu rỗng thì return "Cây nhị phân tìm kiếm rỗng!"
 • Nếu cây không trống, nó sẽ so sánh dữ liệu tạm thời với giá trị. Nếu chúng bằng nhau, nó sẽ đặt flag thành true và trả về.

  Duyệt qua cây con bên trái bằng cách gọi hàm searchNode() theo cách đệ quy và kiểm tra xem giá trị có xuất hiện trong cây con bên trái hay không.

  Duyệt qua cây con bên phải bằng cách gọi đệ quy searchNode() và kiểm tra xem giá trị có xuất hiện trong cây con bên phải hay không.

Chương trình tìm kiếm một node cụ thể của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */


public class SearchBinaryTree {

  public static class Node {

    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {

      this.data = data;
      this.left = null;
      this.right = null;
    }
  }

  public Node root;

  public static boolean flag = false;

  public SearchBinaryTree() {
    root = null;
  }

  public void searchNode(Node temp, int value) {
    flag = false;
    
    if (root == null) {
      System.out.println("Tree is empty");
    } else {

      if (temp.data == value) {
        flag = true;
        return;
      }

      if (flag == false && temp.left != null) {
        searchNode(temp.left, value);
      }

      if (flag == false && temp.right != null) {
        searchNode(temp.right, value);
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int key = 5, key2 = -1;

    SearchBinaryTree bt = new SearchBinaryTree();

    bt.root = new Node(1);
    bt.root.left = new Node(2);
    bt.root.right = new Node(3);
    bt.root.left.left = new Node(4);
    bt.root.right.left = new Node(5);
    bt.root.right.right = new Node(6);

    System.out.println("Chương trình được đăng tại freetuts.net");
    //search key
    bt.searchNode(bt.root, key);
    if (flag) {
      System.out.println("Phần tử " + key + " xuất hiện ở cây nhị phân tìm kiếm");
    } else {
      System.out.println("Phần tử " + key + "này không xuất hiện ở cây nhị phân tìm kiếm");
    }
    //search key2
    bt.searchNode(bt.root, key2);
    if (flag) {
      System.out.println("Phần tử " + key2 + " xuất hiện ở cây nhị phân tìm kiếm");
    } else {
      System.out.println("Phần tử " + key2+ " không xuất hiện ở cây nhị phân tìm kiếm");
    }
  }
}

Kết quả:

result search node in binary search tree jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm kiếm một node cụ thể trong cây nhị phân tìm kiếm bằng ngôn ngữ Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top