CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java

Trong chương trình này chúng ta sẽ tạo chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading. Đây là một phương thức rất quan trọng trong Java, áp dụng rất nhiều trong lập trình hướng đối tượng trở về sau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình này tìm tổng của hai, ba và bốn số bằng cách sử dụng phương thức nạp chồng.

Ở đây chúng ta có ba phương thức có cùng tên add (), có nghĩa là chúng ta đang quá tải phương thức này.

Dựa trên số lượng đối số chúng ta vượt qua trong khi gọi phương thức add sẽ xác định phương thức nào sẽ được gọi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading.

Phương thức add () đầu tiên có hai đối số có nghĩa là khi chúng ta truyền hai số trong khi gọi phương thức add () thì phương thức này sẽ được gọi. Tương tự như vậy khi chúng ta truyền ba và bốn đối số, phương thức thêm thứ hai và thứ ba sẽ được gọi tương ứng.

public class ThaoTacSoHoc {
  int add(int num1, int num2)
  {
    return num1+num2;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3)
  {
    return num1+num2+num3;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3, int num4)
  {
    return num1+num2+num3+num4;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    ThaoTacSoHoc obj = new ThaoTacSoHoc();
    //Gọi phương thức add thứ nhất
    System.out.println("Tổng của hai số 10 và 20 là: "+obj.add(10, 20));
    //Gọi phương thức add thứ hai
    System.out.println("Tổng của ba số 10, 20 và 30 là: "+obj.add(10, 20, 30));
    //Gọi phương thức add thứ ba
    System.out.println("Tổng của bốn số 1,2,3 và 4 là: "+obj.add(1, 2, 3, 4));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

thao tac so hoc JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading, các bạn có thể thực hiện các phép toán số học khác mà các bạn muốn bằng cách sử dụng phương thức Overloading để tạo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top