CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) trong Java. Bội chung nhỏ nhất của hai số a và b là số nguyên dương nhỏ nhất vừa chia hết cho a vừa chia hết cho b.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình sẽ sử dụng vòng lặp while và cách thứ hai mình sẽ sử dụng UCLN của nó để tìm ra BCNN.

1. Tìm bội chung nhỏ nhất Java bằng vòng lặp while

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tìm BCNN của hai số a và b được nhập từ bàn phím. Vậy nên các bạn hãy tìm hiểu cách hoạt động của vòng lặp while() trước khi xem ví dụ nhé.

Bước 1: Sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím, hãy import thư viện nhé:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;

Bước 2: Khai báo biến n1 và n2 là hai số cần tìm BCNN, lcm là BCNN của a và b;

int n1, n2, lcm;

Bước 3: Sử dụng toán tử 3 ngôi để tìm ra số lớn nhất giữa a và b, sau đó gán cho lcm. Sở dĩ ta làm vậy là vì BCNN luôn luôn lớn hơn a và b, vậy nên ta sẽ bắt đầu tìm từ nó.

lcm = (n1 > n2) ? n1 : n2;

Bước 4: Sử dụng vòng lặp while với điều kiển True để lặp cho đến khi tìm thấy giá trị BCNN. Bên trong vòng lặp while sẽ là điều kiện của BCNN: lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0.

Số bắt đầu kiểm tra sẽ là số lớn nhất trong hai số a và b. Sau khi kiểm tra nếu không thỏa mãn với điều kiện thì tăng lcm lên 1 rồi tiếp tục kiểm tra.

 while(true) {
  if( lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0 ) {
   System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là %d.", n1, n2, lcm);
   break;
  }
  ++lcm;
 }

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng các bước trên để viết một chương trình tìm BCNN hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo n1, n2 là hai số cần tính bội chung nhỏ nhất
  //lcm là bội chung nhỏ nhất của a và b
  int n1, n2, lcm;
  System.out.println("\n\nNhập vào số thứ nhất: ");
  n1 = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
  n2 = sc.nextInt();
  //sử dụng toán tử ba ngôi để gán giá trị lớn nhất giữa a và b cho lcm
  //->> vì bcnn của a và b luôn luôn lớn hơn a và b
  lcm = (n1 > n2) ? n1 : n2;
  //sử dụng vòng lặp while với điều kiện true để lặp đến khi nào gặp lệnh break;
  while(true) {
   //nếu lcm chia hết cho n1 và n2, tức là lcm chính là bcnn của a và b
   if( lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0 ) {
    System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là %d.", n1, n2, lcm);
    break;
   }
   //lcm bắt đầu từ giá trị lớn nhất giữa a và b, nếu không phải là bcnn thì tăng lên 1 rồi tiếp tục kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi tìm được
   ++lcm;
  }
  System.out.println("------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai2 01 PNG

2. Tìm bội chung nhỏ nhất Java bằng UCLN

Trong phần này mình sẽ tìm BCNN của hai số bằng UCLN của nó. Nghĩa là mình sẽ tìm UCLN trước, sau đó dùng nó để tính ra BCNN. Để tìm UCLN trong Java các bạn có thể tham khảo tại đây.

Tương tự như ở phần trên, chỉ cần thay công tức tìm BCNN bằng UCLN.

Công thức:

BCNN = (số thứ nhất * số thứ hai) / UCLN

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng công thức trên để viết chương trình tìm BCNN hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo n1, n2 là hai số cần tính bội chung nhỏ nhất
  //lcm là BCNN của a và b, gcd là UCLN của a và b
  int n1, n2, gcd = 1, lcm;
  System.out.println("\n\nNhập vào số thứ nhất: ");
  n1 = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
  n2 = sc.nextInt();
  //sử dụng vòng lặp For để tính UCLN
  for(int i = 1; i <= n1 && i <= n2; i++)
  {
   if(n1%i==0 && n2%i==0)
    gcd = i;
  }
  //BCNN = (số thứ nhất * số thứ 2) / UCLN
  lcm = (n1 * n2) / gcd;
  System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là: %d", n1, n2, lcm);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai2 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm bội chung nhỏ nhất trong Java bằng hai cách khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải