CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) trong Java. Bội chung nhỏ nhất của hai số a và b là số nguyên dương nhỏ nhất vừa chia hết cho a vừa chia hết cho b.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình sẽ sử dụng vòng lặp while và cách thứ hai mình sẽ sử dụng UCLN của nó để tìm ra BCNN.

1. Tìm bội chung nhỏ nhất Java bằng vòng lặp while

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tìm BCNN của hai số a và b được nhập từ bàn phím. Vậy nên các bạn hãy tìm hiểu cách hoạt động của vòng lặp while() trước khi xem ví dụ nhé.

Bước 1: Sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím, hãy import thư viện nhé:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;

Bước 2: Khai báo biến n1 và n2 là hai số cần tìm BCNN, lcm là BCNN của a và b;

int n1, n2, lcm;

Bước 3: Sử dụng toán tử 3 ngôi để tìm ra số lớn nhất giữa a và b, sau đó gán cho lcm. Sở dĩ ta làm vậy là vì BCNN luôn luôn lớn hơn a và b, vậy nên ta sẽ bắt đầu tìm từ nó.

lcm = (n1 > n2) ? n1 : n2;

Bước 4: Sử dụng vòng lặp while với điều kiển True để lặp cho đến khi tìm thấy giá trị BCNN. Bên trong vòng lặp while sẽ là điều kiện của BCNN: lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0.

Số bắt đầu kiểm tra sẽ là số lớn nhất trong hai số a và b. Sau khi kiểm tra nếu không thỏa mãn với điều kiện thì tăng lcm lên 1 rồi tiếp tục kiểm tra.

 while(true) {
  if( lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0 ) {
   System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là %d.", n1, n2, lcm);
   break;
  }
  ++lcm;
 }

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng các bước trên để viết một chương trình tìm BCNN hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo n1, n2 là hai số cần tính bội chung nhỏ nhất
  //lcm là bội chung nhỏ nhất của a và b
  int n1, n2, lcm;
  System.out.println("\n\nNhập vào số thứ nhất: ");
  n1 = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
  n2 = sc.nextInt();
  //sử dụng toán tử ba ngôi để gán giá trị lớn nhất giữa a và b cho lcm
  //->> vì bcnn của a và b luôn luôn lớn hơn a và b
  lcm = (n1 > n2) ? n1 : n2;
  //sử dụng vòng lặp while với điều kiện true để lặp đến khi nào gặp lệnh break;
  while(true) {
   //nếu lcm chia hết cho n1 và n2, tức là lcm chính là bcnn của a và b
   if( lcm % n1 == 0 && lcm % n2 == 0 ) {
    System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là %d.", n1, n2, lcm);
    break;
   }
   //lcm bắt đầu từ giá trị lớn nhất giữa a và b, nếu không phải là bcnn thì tăng lên 1 rồi tiếp tục kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi tìm được
   ++lcm;
  }
  System.out.println("------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai2 01 PNG

2. Tìm bội chung nhỏ nhất Java bằng UCLN

Trong phần này mình sẽ tìm BCNN của hai số bằng UCLN của nó. Nghĩa là mình sẽ tìm UCLN trước, sau đó dùng nó để tính ra BCNN. Để tìm UCLN trong Java các bạn có thể tham khảo tại đây.

Tương tự như ở phần trên, chỉ cần thay công tức tìm BCNN bằng UCLN.

Công thức:

BCNN = (số thứ nhất * số thứ hai) / UCLN

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng công thức trên để viết chương trình tìm BCNN hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo n1, n2 là hai số cần tính bội chung nhỏ nhất
  //lcm là BCNN của a và b, gcd là UCLN của a và b
  int n1, n2, gcd = 1, lcm;
  System.out.println("\n\nNhập vào số thứ nhất: ");
  n1 = sc.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
  n2 = sc.nextInt();
  //sử dụng vòng lặp For để tính UCLN
  for(int i = 1; i <= n1 && i <= n2; i++)
  {
   if(n1%i==0 && n2%i==0)
    gcd = i;
  }
  //BCNN = (số thứ nhất * số thứ 2) / UCLN
  lcm = (n1 * n2) / gcd;
  System.out.printf("Bội chung nhỏ nhất của %d và %d là: %d", n1, n2, lcm);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai2 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm bội chung nhỏ nhất trong Java bằng hai cách khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top