CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Cách kiểm tra xem hai cây giống nhau trong Java. Đây là bài tập giúp các bạn hiểu thêm về Tree trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra hai cây nhị phân có giống nhau hay không bằng ngôn ngữ Java.

Kiểm tra hai cây nhị phân giống nhau trong Java

Trong chương trình này, chúng ta cần kiểm tra xem hai cây có giống nhau hay không. Để hai cây giống hệt nhau, chúng phải thỏa mãn hai điều kiện:

 • Cấu trúc của cả hai cây phải giống nhau.
 • Các node của cây này giống node của cây kia.

java program to determine whether two trees are identical png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sơ đồ trên chứa ba cây là A, B và C. Cây A và B giống nhau vì chúng giống nhau về cấu trúc và giá trị của tất cả các node đều giống nhau. Tuy nhiên, cây A và C giống nhau về cấu trúc nhưng không giống nhau vì các node khác nhau ở cả hai cây.

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có ba thuộc tính: data, left & right.

Bước 2: Tạo một lớp khác có thuộc tính là root.

Bước 3: areIdenticalTrees() kiểm tra 2 cây có giống nhau hay không.

 • Nếu các root của cả hai cây là null thì chúng giống hệt nhau.
 • Nếu root của chỉ một cây là null thì các cây không giống nhau, trả về false.
 • Nếu root của không có node nào trong cây là null thì kiểm tra xem dữ liệu của cả hai node có bằng nhau hay không và sau đó kiểm tra đệ quy cây con bên trái và cây con bên phải của một cây có giống với cây kia hay không.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta bắt đầu triển khai code nhé.

Chương trình kiểm tra hai cây nhị phân giống nhau trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:


/**
 * Học lập trình free tại freetuts.net
 *
 * @author Dell
 */
public class IdenticalTrees { 
 

   public static class Node{ 
    int data; 
    Node left; 
    Node right; 
 

    public Node(int data){ 
     this.data = data; 
     this.left = null; 
     this.right = null; 
    } 
   } 
 

   public Node root; 
 
   public IdenticalTrees(){ 
    root = null; 
   } 
 
 
   public static boolean areIdenticalTrees(Node root1, Node root2) { 
 

     if(root1 == null && root2 == null) 
       return true; 
 

     if(root1 == null && root2 == null) 
       return true; 
 

     if(root1 != null && root2 != null) { 
 
       return ((root1.data == root2.data) && 
           (areIdenticalTrees(root1.left, root2.left)) && 
           (areIdenticalTrees(root1.right, root2.right))); 
     } 
     return false; 
   } 
 
 
   public static void main(String[] args) { 
 

    IdenticalTrees bt1 = new IdenticalTrees(); 
    bt1.root = new Node(1); 
    bt1.root.left = new Node(2); 
    bt1.root.right = new Node(3); 
    bt1.root.left.left = new Node(4); 
    bt1.root.right.left = new Node(5); 
    bt1.root.right.right = new Node(6); 
 

     IdenticalTrees bt2 = new IdenticalTrees(); 
     bt2.root = new Node(1); 
     bt2.root.left = new Node(2); 
     bt2.root.right = new Node(3); 
     bt2.root.left.left = new Node(4); 
     bt2.root.right.left = new Node(5); 
     bt2.root.right.right = new Node(6); 
     
     System.out.println("Chương trình này được đăng tại freetuts");

      if(areIdenticalTrees(bt1.root, bt2.root)) 
       System.out.println("Hai cây nhị phân này đều giống nhau"); 
     else 
       System.out.println("Hai cây nhị phân này khác nhau"); 
    } 
} 

Kết quả:

result check two trees identical jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra hai cây nhị phân giống nhau trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top