CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cộng hai số phức trong java

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình tính tổng của hai số phức trong java, với bài tập này các bạn sẽ nắm rõ hơn về cách tạo hàm và sử dụng hàm trong java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số phức bao gồm có hai phần: phần thực và phần ảo. Trong bài tập này, mình sẽ viết 1 chương trình java để thêm hai số phức. Sau khi thêm hai số phức mình sẽ thực hiện cộng các phần thực lại với nhau và các phần ảo lại với nhau như công thức dưới đây.

cong hai so phuc java JPG

Ví dụ: Cộng hai số phức trong java

Trong chương trình này, chúng ta có một lớp tên là ComplexNumber. Trong lớp này, chúng ta có hai biến đối tượng là real img để giữ phần thực và phần ảo của số phức.

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;
}

Hàm tạo của lớp này được sử dụng để khởi tạo các số phức.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

Ví dụ như khi ta thực hiện câu lệnh:

ComplexNumber temp = new ComplexNumber (0, 0);

Nó sẽ tạo ra một số phức là: 0 + 0i.

Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một hàm Sum() để cộng hai số bằng cách cộng các phần thực và phần ảo của chúng lại với nhau.

public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;// cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;// cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }

Cuối cùng chúng ta sẽ có một hàm Main để gọi hàm thực hiện phép tính và hiển thị ra màn hình kết quả.

public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");
  }

Full code:

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;

  //constructor để khởi tạo số phức
  ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

  public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;//cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;//cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }
  public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");//hiển thị kết qua ra màn hình
  }
}

Kết quả:

ket qua cong hai so phuc java JPG

Như vậy là đã thực hiện xong một chương trình cộng hai số phức trong java. Đây là một bài tập cơ bản để làm quen với hàm trong java, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm khi làm các bài tập phức tạp hơn.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top