CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Cộng hai số phức trong java

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình tính tổng của hai số phức trong java, với bài tập này các bạn sẽ nắm rõ hơn về cách tạo hàm và sử dụng hàm trong java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số phức bao gồm có hai phần: phần thực và phần ảo. Trong bài tập này, mình sẽ viết 1 chương trình java để thêm hai số phức. Sau khi thêm hai số phức mình sẽ thực hiện cộng các phần thực lại với nhau và các phần ảo lại với nhau như công thức dưới đây.

cong hai so phuc java JPG

Ví dụ: Cộng hai số phức trong java

Trong chương trình này, chúng ta có một lớp tên là ComplexNumber. Trong lớp này, chúng ta có hai biến đối tượng là real img để giữ phần thực và phần ảo của số phức.

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;
}

Hàm tạo của lớp này được sử dụng để khởi tạo các số phức.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

Ví dụ như khi ta thực hiện câu lệnh:

ComplexNumber temp = new ComplexNumber (0, 0);

Nó sẽ tạo ra một số phức là: 0 + 0i.

Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một hàm Sum() để cộng hai số bằng cách cộng các phần thực và phần ảo của chúng lại với nhau.

public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;// cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;// cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }

Cuối cùng chúng ta sẽ có một hàm Main để gọi hàm thực hiện phép tính và hiển thị ra màn hình kết quả.

public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");
  }

Full code:

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;

  //constructor để khởi tạo số phức
  ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

  public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;//cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;//cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }
  public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");//hiển thị kết qua ra màn hình
  }
}

Kết quả:

ket qua cong hai so phuc java JPG

Như vậy là đã thực hiện xong một chương trình cộng hai số phức trong java. Đây là một bài tập cơ bản để làm quen với hàm trong java, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm khi làm các bài tập phức tạp hơn.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top