CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có hai cách chúng ta có thể chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương:

 1. Sử dụng phương thức Integer.parseInt () và truyền cơ sở là 8.
 2. Viết phương thức tùy chỉnh (logic) để chuyển đổi bát phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức có sẵn)

Trong ví dụ sau, chúng ta có một giá trị bát phân được lưu trữ trong một biến chuỗi onum và chúng ta đang chuyển đổi nó thành một giá trị thập phân bằng phương thức Integer.parseInt (). Phương thức này chấp nhận Chuỗi làm đối số và chuyển đổi nó thành giá trị thập phân dựa trên giá trị cơ sở được cung cấp cùng với chuỗi làm đối số.

Ở đây trong phương thức Integer.parseInt (), mình đã vượt qua cơ sở là 8 vì giá trị cơ bản của số bát phân là 8. Nếu bạn nhớ chuyển đổi thập lục phân sang thập phân, chúng tôi đã chuyển cơ sở là 16 cho chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static void main(String args[]) {
    String onum = "157";
    int num = Integer.parseInt(onum, 8);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương của "+onum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức tùy chỉnh).

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt () để chuyển đổi, tuy nhiên các bạn có thể viết logic của riêng mình để chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương. Cho phép viết mã: Ở đây mình đã sử dụng câu lệnh while và if..else.

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static int octalToDecimal(int onum){
    int num = 0;
    int p = 0;
    while(true){
      if(onum == 0){
        break;
      } else {
        int temp = onum%10;
        num += temp*Math.pow(8, p);
        onum = onum/10;
        p++;
      }
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị bát phân tương đương của 143 là: "+octalToDecimal(143));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi giá trị bát phân thành thập phân Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top