CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích đa giác bằng ngôn ngữ Java. Sử dụng tính kế thừa trong Java để thực hiện chương trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Tính diện tích đa giác.

 1. Hãy xây dựng lớp DaGiac gồm có các thuộc tính: Số cạnh của đa giác, Mảng các số nguyên chứa kích thước các cạnh của đa giác. Các phương thức: Tính chu vi, In giá trị các cạnh của đa giác.
 2. Xây dựng lớp TamGiac kế thừa từ lớp DaGiac, trong đó viết đè các hàm tính chu vi và xây dựng thêm phương thức tính diện tích tam giác.
 3. Các lớp cần phải đảm bảo tính đóng gói và kế thừa.
 4. Xây dựng một ứng dụng Java để nhập vào một dãy gồm n tam giác rồi in ra màn hình danh sách theo dạng bảng n tam giác.
 5. In ra các cạnh của các tam giác có diện tích lớn nhất.
 6. Tìm kiếm và in ra tam giác theo vị trí (index) nhập vào.
 7. Xóa 1 tam giác tại vị trí nhập vào.
 8. Sắp xếp mảng tam giác tăng dần theo diện tích.

Chương trình tính diện tích đa giác.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng tam giác với các thuộc tính chung ở class DaGiac và các thuộc tính riêng ở class TamGiac, hãy cùng đi theo các bước dưới đây:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class DaGiac gồm các thuộc tính: soCanh, a[ ].
 • Trong class DaGiac xây dựng các constructor và các phương thức getter, setter. Xây dựng phương thức tính chu vi và in giá trị các cạnh của đa giác và xây dựng phương thức xuất đa giác.
 • Tiếp đến xây dựng class TamGiac kế thừa từ class DaGiac, trong đó viết đè thêm hàm tính chu vi và xây dựng thêm phương thức tính diện tích tam giác.
 • Tiếp theo sẽ tạo class LístTamGiac với các phương thức nhập tam giác, xuất tam giác, tìm kiếm tam giác theo vị trí index, xóa tam giác theo vị trí nhập vào và cuối cùng là sắp xếp tam giác theo diện tích.
 • Cuối cùng sẽ tạo class Main để tạo menu và gọi các phương thức đã viết để chạy chương trình.
DaGiac
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class DaGiac {
  //Khai báo các thuộc tính
  protected int soCanh;
  protected int a[];
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  //khởi tạo constructor mặc định
  public DaGiac() {
    this.soCanh = 0;
    this.a = null;
  }
  //Khởi tạo constructor có tham số
  public DaGiac(int soCanh, int[] a, Scanner scanner) {
    this.soCanh = soCanh;
    this.a = a;
    this.scanner = scanner;
  }

  public int getSoCanh() {
    return soCanh;
  }

  public void setSoCanh(int soCanh) {
    this.soCanh = soCanh;
  }

  public int[] getA() {
    return a;
  }

  public void setA(int[] a) {
    this.a = a;
  }

  public Scanner getScanner() {
    return scanner;
  }

  public void setScanner(Scanner scanner) {
    this.scanner = scanner;
  }
  //Khởi tạo phương thức nhập
  protected void nhap(){
    do{
      System.out.println("Nhập vào số cạnh: ");
      this.soCanh = scanner.nextInt();

    }while(this.soCanh <= 2);
    for (int i = 0; i < this.soCanh; i++) {
      System.out.println("Nhập cạnh thứ "+(i+1)+" :");
      this.a[i] = scanner.nextInt();
    }
  }
  //khởi tạo phương thức tính chu vi
  protected int tinhCV(){
    int cv = 0;
    for (int i = 0; i < this.soCanh; i++) {
      cv += this.a[i];
    }
    return cv;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DaGiac{" +
        "soCanh=" + soCanh +
        ", a=" + Arrays.toString(a) +
        '}';
  }
  //khởi tạo phương thức xuất đa giác
  protected void xuatDaGiac(){
    System.out.println("Độ dài các cạnh lần lượt là: ");
    for (int i = 0; i < this.soCanh; i++) {
      if(i < (this.soCanh-1)){
        System.out.print(this.a[i] + "\t \t");
      }
      else{
        System.out.println(this.a[i]);
      }
    }
    System.out.println("--------------------End--------------------");
  }
}

Ở lớp này chúng ta chỉ đơn giản khởi tạo các constructor và getter, setter, viết một phương thức tính chu vi là tinhCV() và phương thức xuatDaGiac() để hiện thị độ dài các tam giác ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

TamGiac.java
import java.util.Scanner;

public class TamGiac extends DaGiac {
  TamGiac() {
    this.a = new int[3];
    this.soCanh = 3;
  }

  public void nhap() {
    do {
      System.out.println("Nhập số cạnh cho tam giác: ");
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        System.out.println("Nhập cạnh thứ " + (i + 1) + " :");
        this.a[i] = scanner.nextInt();
      }
    } while ((a[0] + a[1]) <= a[2] || (a[1] + a[2]) <= a[0] || (a[0] + a[2]) <= a[1]);
  }

  public int tinhCV() {
    int cv = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      cv += this.a[i];
    }
    return cv;
  }

  public double tinhDT() {
    double dt = 0;
    int A = a[0];
    int B = a[1];
    int C = a[2];
    double P = (A + B + C) / 2;
    dt = Math.sqrt(P * (P - A) * (P - B) * (P - C));
    return dt;
  }
  public void xuat(){
    super.xuatDaGiac();
  }
}

Trong class này chúng ta sẽ kế thừa từ class DaGiac với các thuộc tính soCanh, a[ ], kèm theo các constructor getter, setter. Sau đó viết đè thêm hàm tính chu vi tinhCV() và hàm tính diện tích tinhDT() và kế thừa hàm xuatDaGiac() từ class cha DaGiac.

ListTamGiac
import java.util.Scanner;
public class ListTamGiac {
  private int n;
  private TamGiac[] list = new TamGiac[100];
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  public void ListTG(){
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      list[i] = new TamGiac();
    }
  }
  public void List(){
    System.out.println("Nhập số tam giác: ");
    n = scanner.nextInt();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      TamGiac tg = new TamGiac();
      tg.nhap();
      list[i] = tg;
    }
  }
  public void xuat(){
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Tam giác thứ : "+(i+1));
      list[i].xuatDaGiac();
    }
  }
 
  public void xuatLN() {
    double max = list[0].tinhDT();
    int Max = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (list[i].tinhDT() > max) {
        max = list[i].tinhDT();
        Max = i;
      }
    }
    System.out.println("Lon nhat: ");
    list[Max].xuatDaGiac();
  }
  public void timKiem(){
    System.out.println("Nhập vị trí của tam giác cần tìm kiếm: ");
    int t = scanner.nextInt();
    if(t > n){
      System.out.println("Vị trí không tồn tại");
    }
    else{
      list[t-1].xuatDaGiac();
    }
  }
  public void xoa(){
    int k = 0;
    System.out.println("Nhập vào vị trí của tam giác cần xóa");
    int x = scanner.nextInt();
    if(x >= n){
      System.out.println("Vị trí không tồn tại");
    }
    else{
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        if(i != (x-1)){
          list[k] = list[i];
          k++;
        }
      }
    }
    n = k;
  }
  public void sapXep(){
    TamGiac temp = list[0];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if(list[i].tinhDT() > list[j].tinhDT()){
          temp = list[j];
          list[j] = list[i];
          list[i] = temp;
        }
      }
    }
  }
}

Trong class này chúng ta cần khai báo một mảng để chứa số lượng tam giác do người dùng nhập vào. Sau khi khai báo chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện tạo các phương thức nhập xuất tam giác.

Xây dựng phương thức xuatLN() để xuất tam giác có diện tích lớn nhất.

Xây dựng phương thức timKiem() để tìm kiếm tam giác theo vị trí index do người dùng nhập vào.

Xây dựng phương thức xoa() để xóa đi tam giác mà người dùng nhập vào.

Xây dựng phương thức sắp xếp giảm dần theo diện tích của các tam giác.

Main.java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int x;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ListTamGiac dstg = new ListTamGiac();
    do{
      System.out.println("\n\t ---------------------------------- ");
      System.out.println("\t0. Thoát");
      System.out.println("\t1. Thêm danh sách các tam giác");
      System.out.println("\t2. Xuất danh sách các tam giác");
      System.out.println("\t3. In tam giác có diện tích lớn nhất");
      System.out.println("\t4. Tìm kiếm tam giác theo vị trí index (Nhập từ người dùng)");
      System.out.println("\t5. Xóa 1 tam giác theo vị trí index (Nhập từ người dùng)");
      System.out.println("\t6. Sắp xếp các tam giác theo thứ tự giảm dần theo diện tích");
      System.out.println("\t------------------------------------");
      x = scanner.nextInt();
      System.out.println("--------------------End--------------------");
      switch (x){
        case 1:
          dstg.List();
          break;
        case 2:
          dstg.xuat();
          break;
        case 3:
          dstg.xuatMax();
          break;
        case 4:
          dstg.timKiem();
          break;
        case 5:
          dstg.xoa();
          break;
        case 6:
          dstg.sapXep();
          break;
      }
    }while(x != 0);
    System.out.println(" ");
  }
}

Trong class Main chúng ta tạo Menu với các yêu cầu của bài toán và gọi các phương thức đã viết ở class ListTamGiac ra sử dụng.

Kết quả: Sau khi chạy chương trình chúng ta sẽ được Menu như sau, các bạn có thể kiểm tra từng mục để biết được kết quả sẽ như thế nào.

da giac PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích hình chữ nhật sử dụng tính Kế Thừa trong Java. Đây là một tính năng rất đặc biệt và được sử dụng rất nhiều trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top