CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Kiểm tra năm nhuận trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra năm nhuận trong Java, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh if, else trong java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở đây chúng ta sẽ viết một chương trình java để kiểm tra xem năm người dùng nhập vào có phải là năm nhuận hay không. Trước khi xem chương trình, hãy xem cách xác định một năm có phải là năm nhuận hay không.

 1. Năm nhuận là năm chia hết cho 400.
 2. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Ví dụ: Kiểm tra năm nhuận trong java

Trong chương trình này chúng ta sử dụng Scanner để lấy dữ liệu từ người dùng vì vậy cần import nó vào trước khi sử dụng nó. Để hiểu được chương trình này các bạn phải nắm rõ được khái niệm cũng như cách hoạt động của câu lệnh if, else.

import java.util.Scanner;
public class NamNhuan {
  public static void main(String[] args) {
    int year;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào năm bạn cần kiểm tra:");
    year = scan.nextInt();
    scan.close();
    boolean isLeap = false;
    if(year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
    {
      if( year % 100 == 0)
      //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
      {
        if ( year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
          isLeap = true;
        else
          isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
      }
      else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
        isLeap = true;
    }
    else {
      isLeap = false;
    }
    if(isLeap==true)
      System.out.println(year + " là năm nhuận.");
    else
      System.out.println(year + " không phải là năm nhuận.");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

kiem tra nam nhuan JPG

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra năm nhuận của một năm mà được nhập bởi người dùng, có rất nhiều cách giải và trên đây là 1 cách giải. Các bạn có thể nghĩ ra các cách giải khác dựa vào điều kiện của năm nhuận. Qua ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về câu lệnh if, else để có thể làm các bài tập phức tạp hơn.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top