CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi chuỗi Java sang Boolean. Cụ thể sẽ có hai chương trình để chuyển đổi bằng cách sử dụng các phương thức khác nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi chuyển đổi Chuỗi thành giá trị boolean, nếu chuỗi chứa giá trị đó là true (trường hợp không quan trọng) thì giá trị boolean sau khi chuyển đổi sẽ là đúng, nếu chuỗi chứa bất kỳ giá trị nào khác ngoài giá trị true thì thì giá trị boolean được chuyển đổi sẽ là khác nhau.

Ví dụ 1: Đổi chuỗi sang boolean bằng phương thức Boolean.parseBoolean()

Ở đây chúng ta có ba Chuỗi str1, str2 và str3 và chúng ta đang chuyển đổi chúng thành giá trị boolean bằng phương thức Boolean.parseBoolean (), phương thức này chấp nhận Chuỗi làm đối số và trả về giá trị boolean đúng hoặc sai. Nếu giá trị của chuỗi là đúng true (trong mọi trường hợp chữ hoa, chữ thường hoặc hỗn hợp) thì phương thức này trả về true, nếu không thì nó trả về false.

public class StringToBoolean {
  public static void main(String args[]){
    String str1 = "true";
    String str2 = "FALSE";
    String str3 = "Something";
    boolean bool1=Boolean.parseBoolean(str1);
    boolean bool2=Boolean.parseBoolean(str2);
    boolean bool3=Boolean.parseBoolean(str3);
    System.out.println(bool1);
    System.out.println(bool2);
    System.out.println(bool3);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string to boolean JPG

Ví dụ 2: Đổi chuỗi sang boolean bằng phương thức Boolean.valueOf().

Ở đây chúng ta sẽ thấy một phương thức khác mà chúng ta có thể sử dụng cho chuỗi để chuyển đổi boolean. Tương tự như phương thức Boolean.parseBoolean (), phương thức Boolean.valueOf () chấp nhận chuỗi dưới dạng đối số và trả về giá trị boolean đúng hoặc sai.

public class StringToBoolean {
  public static void main(String args[]){
    String str1 = "true";
    String str2 = "TRue";
    String str3 = "Something";
    boolean bool1=Boolean.valueOf(str1);
    boolean bool2=Boolean.valueOf(str2);
    boolean bool3=Boolean.valueOf(str3);
    System.out.println(bool1);
    System.out.println(bool2);
    System.out.println(bool3);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

string to boolean JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi chuỗi Java sang boolean. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top