CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách làm tròn số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm tròn số trong Java. Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài rất bình thường, vì vậy ta cần làm tròn nó cho gọn gàng hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: chúng ta có số x = 4.1235112124, sau khi làm tròn đến 3 số thập phân thì x = 4.124.

1. Làm tròn số trong Jva bằng hàm format

Đầu tiên ta cần khai báo thư viện Scanner đã nhé: import java.util.Scanner;

Yêu cầu người dùng nhập vào một số thập phân (double) cần làm tròn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
double num = sc.nextDouble();

Trong Java có thuộc tính format() có thể hiển thị một số thực dưới một định dạng nào đó. Ta sẽ áp dụng nó vào việc hiển thị ra một số đã làm tròn.

Để làm tròn tới n chữ số thập phân khi sử dụng format ta làm như sau:

format("%.nf", num)

Trong đó: n là số chữ số thập phân cần làm tròn, f là định dạng số thực và num là số cần làm tròn.

Ví dụ: để làm tới 5 chữ số thập phân ta làm như sau.

format("%.5f", num);

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo class Scanner để nhận dữ liệu từ người dùng
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
  double num = sc.nextDouble();
  //sử dụng format để làm tròn tới 3 chữ số thập phân "%3.f"
  System.out.format("Số %f sau khi được làm tròn: %.3f",num,num);

  System.out.println("\n-------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai13 01 PNG

2. Làm tròn số trong Java bằng DecimalFormat

Tương tự như ví dụ trên, ta cũng cần phải khai báo thư viện Scanner nhé: import java.util.Scanner;

Ngoài ra ta cần khai báo thêm thư viện DecimalFormat: import java.text.DecimalFormat;

Đầu tiên ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn.

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
double num = sc.nextDouble();

Tạo một đối tượng df thuộc class DecimalFormat với định dạng "#.###" (nghĩa là làm tròn tới 3 chữ số thập phân).

DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.###");

Sau đó gọi phương thức format() để làm tròn số num vừa được nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình.

System.out.println("Số "+num+" sau khi làm tròn: "+df.format(num));

Full code:

import java.util.Scanner;
import java.text.DecimalFormat;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo class Scanner để nhận dữ liệu từ người dùng
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào số cần làm tròn: ");
  double num = sc.nextDouble();
  //khai báo class DecimalFormat với định dạng "#.###", tức là làm tròn đến 3 chữ số thập phân
  DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.###");
  //gọi phương thức format() trong DecimalFormat để làm tròn
  System.out.println("Số "+num+" sau khi làm tròn: "+df.format(num));

  System.out.println("-------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai13 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách làm tròn một số đến n chữ số thập phân trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top