CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình ATM viết bằng Java

Trong Java, chúng ta có thể tạo một chương trình ATM để demo các giao dịch ATM cơ bản. Trong bài viết này, Freetuts sẽ demo cho bạn cây ATM Freetuts

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình Freetuts ATM, người dùng phải chọn một lựa chọn từ các lựa chọn giao dịch được hiển thị trên màn hình. Các tùy chọn giao dịch liên quan đến rút tiền, gửi tiền, kiểm tra số dư và thoát.

 • Để rút tiền: Freetuts ATM chỉ cần lấy số tiền rút từ người dùng và xóa số tiền đó khỏi tổng số dư và in thông báo thành công.
 • Để gửi tiền: Freetuts ATM chỉ cần lấy số tiền gửi từ người dùng, thêm nó vào tổng số dư và in thông báo thành công.
 • Để kiểm tra số dư: Freetuts ATM chỉ cần in tổng số dư của người dùng.
 • Freetuts ATM sử dụng phương thức exit(0) để thoát khỏi chế độ giao dịch hiện tại và đưa người dùng trở lại trang chủ hoặc màn hình ban đầu.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về các giao dịch ATM:

import java.util.Scanner;

public class ATMExample {
  public static void main(String[] args) {
    int so_du = 1000000000;
    int tien_gui, tien_rut;

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    while (true) {
      System.out.println("FreeTuts ATM kính chào quý khách!");
      System.out.println("Chọn 1 để rút tiền");
      System.out.println("Chọn 2 để gửi tiền");
      System.out.println("Chọn 3 để kiểm tra số dư");
      System.out.println("Chọn 4 để Kết thúc");
      System.out.print("Hãy chọn thao tác mà bạn muốn thực hiện:");

      int choice = sc.nextInt();
      switch(choice)
      {
        case 1:
          System.out.print("Nhập số tiền:");

          //Nhập số tiền từ user
          tien_rut = sc.nextInt();

          //Kiểm tra xem số dư có đủ để rút số tiền mà user muốn hay k
          if(so_du >= tien_rut)
          {
            //Sau khi rút, số dư trong tài khoản bị trừ đi số tiền vừa rút
            so_du = so_du - tien_rut;
            System.out.println("Hãy nhận tiền từ ATM! Cảm ơn bạn đã sử dụng Freetuts ATM!");
          }
          else
          {
            //Hiển thị lỗi không đủ tiền để thanh toán
            System.out.println("Số dư không đủ, vui lòng nạp tiền để có thể thực hiện dịch vụ.");
          }
          System.out.println("");
          break;

        case 2:

          System.out.print("Nhập số tiền:");

          //Lấy số tiền gửi từ user
          tien_gui = sc.nextInt();

          //Số dư tăng sau khi cập nhật số tiền gửi vào
          so_du = so_du + tien_gui;
          System.out.println("Bạn đã gửi tiền thành công! Cảm ơn bạn đã sử dụng Freetuts ATM!");
          System.out.println("");
          break;

        case 3:
          //Hiển thị toàn bộ số dư của user
          System.out.println("Số dư hiện tại của bạn : "+so_du + "VNĐ");
          System.out.println("Cảm ơn bạn đã sử dụng Freetuts ATM !");
          break;

        case 4:
          System.exit(0);
      }
    }
  }
}

Kết Quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

XHfhocREREREREpcX utBARERERESnEoIWIiIiIiLo1Bi1ERERERNStMWghIiIiIqJujUELERERERF1awxaiIiIiIioW2PQQkRERERE3RqDFiIiIiIi6tYYtBARERERUbfGoIWIiIiIiLo1Bi1ERERERNStMWghIiIiIqJujUELERERERF1awxaiIiIiIioW2PQQkRERERE3RqDFiIiIiIi6tYYtBARERERUbfGoIWIiIiIiLox4P8Dyp6xH9745DUAAAAASUVORK5CYII

x9wu556dVxNVQAAAABJRU5ErkJggg

H060pEj2d6GHAAAAAElFTkSuQmCC

5HKW3bPCxERERER0Y1g8EJERERERBaBwQsREREREVkEBi9ERERERGQRGLwQEREREZFFYPBCREREREQWgcELERERERFZBAYvRERERERkERi8EBERERGRRWDwQkREREREFoHBCxERERERWQQGL0REREREZBEYvBARERERkUVg8EJERERERBYA P SgenbXcjKjQAAAABJRU5ErkJggg

Trên đây là code mô tả lại các giao dịch cơ bản của cây ATM, ngoài ra sẽ còn một số chức năng khác các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top