CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java

Xóa node ở giữa của Circular Linked List bằng ngôn ngữ Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Circular Linked List.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình xóa node ở giữa của Circular Linked List. Chương trình sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo Circular Linked List và thêm các giá trị của các node rồi thực hiện việc xóa node ở giữa của Circular Linked List.

Cách xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.
Để có thể xóa được node ở giữa của Circular Linked List trong Java thì chúng ta sẽ tính size của danh sách rồi chia cho 2 để lấy điểm giữa của danh sách.Node temp sẽ tạm thời trỏ đến head. Chúng tôi sẽ lặp qua danh sách cho đến khi đạt đến điểm giữa. Bây giờ, node temp sẽ trỏ đến node giữa và node hiện tại sẽ trỏ đến node liền trước của node temp. Chúng tôi xóa node ở giữa sao cho node liền sau của node hiện tại sẽ trỏ đến node liền sau của node temp.

Circular Linked List:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to delete a node from the middle of the circular linked list png

Circular Linked List sau khi được xử lí:

java program to delete a node from the middle of the circular linked list2 png

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có hai thuộc tính: data và next. Next là một con trỏ tới node tiếp theo trong danh sách.

Bước 2: Tạo một lớp DeleteMid có 3 thuộc tính: head, tail size.

Bước 3: deleteFromMid() sẽ xóa node ở giữa trong danh sách.

Bước 4: In ra màn hình danh sách đã được xử lí.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta bắt đầu triển khai code nhé.

Chương trình xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class DeleteMid {

  class Node {

    int data;
    Node next;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  public int size;
  public Node head = null;
  public Node tail = null;

  public void addNode(int data) {

    Node newNode = new Node(data);

    if (head == null) {

      head = newNode;
      tail = newNode;
      newNode.next = head;
    } else {
      tail.next = newNode;
      tail = newNode;
      tail.next = head;
    }
    size++;
  }
  //deleteFromMid() sẽ xóa node ở giữa của circular linked list

  void deleteFromMid() {
    Node temp, current;
  //kiểm tra xem danh sách có trống hay k
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống");
      return;
    } else {
      //Tính toán điểm ở giữa của danh sách
      int count = (size % 2 == 0) ? (size / 2) : ((size + 1) / 2);
      //Kiểm tra xem node head có bằng tail hay không, nếu bằng thì danh sách chỉ có một node
      if (head != tail) {
        //Cho temp trỏ đến head
        temp = head;
        current = null;

        for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
          current = temp;
          temp = temp.next;
        }
        if (current != null) {

          current.next = temp.next;
          //xóa temp 
          temp = null;
        } 
        else {
          head = tail = temp.next;
          tail.next = head;
          temp = null;
        }
      } else {
        head = tail = null;
      }
    }
    size--;
  }
//hiển thị danh sách đã được xử lí

  public void display() {

    Node current = head;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống");
      return;
    }else {
       do {
      System.out.print(current.data + " ");
      current = current.next;
    }while (current != head);
    System.out.println();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {

    DeleteMid sList = new DeleteMid();

    sList.addNode(1);
    sList.addNode(2);
    sList.addNode(3);
    sList.addNode(4);

    System.out.println("Học java miễn phí tại freetuts.net");

    System.out.println("Circular Linked List nhập vào: ");
    sList.display();    System.out.println("Circulsr Linked List đã được xử lí: ");
    sList.deleteFromMid();
    sList.display();

  }
}

Kết quả:

result delete mid CLL jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top