CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong Java

Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java, đây là thuật toán cơ bản trong kỹ thuật lập trình, và trong bài này ta sẽ cài đặt trong ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở chương này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn cách tiếp cận cũng như cách sử dụng các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp trong Java một cách hiệu quả nhất. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java (Linear Search).

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong Java

Đây là thuật toán đơn giản nhất trong tất cả các thuật toán tìm kiếm. Trong tìm kiếm tuyến tính, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.

Các bước cơ bản của thuật toán tìm kiếm tuyến tính:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Bước 1: Duyệt mảng arr[]
 • Bước 2: Ghép phần tử key với phần tử mảng arr[i]
 • Bước 3: Nếu tìm thấy phần tử khóa, trả về vị trí index của phần tử mảng
 • Bước 4: Nếu không tìm thấy key, trả về -1

Hãy xem một ví dụ về tìm kiếm tuyến tính trong Java mà freetuts triển khai dưới đây để xem cách chúng ta sẽ tìm kiếm một phần tử tuần tự từ một mảng.

Ví dụ 1: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính cơ bản (Linear Search) trong Java

/**
 * học lập trình Java miễn phí cùng freetuts tại freetuts.net
 */
public class LinearSearch1 {

  public static int linearSearch(int[] arr, int key) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i] == key) {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }

  public static void main(String a[]) {
    int[] a1 = {1, 2, 3, 5, 7, 9};
    int key = 5;
    System.out.println("Thuật toán tìm kiếm tuyến tính tại freetuts!");
    System.out.println(key + " được tìm thấy ở vị trí " + linearSearch(a1, key));
  }
}

Kết quả:

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java tại freetuts!
5 được tìm thấy ở vị trí 3

Trên đây là một bài tìm kiếm cơ bản áp dụng thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java. Các bạn hãy thử triển khai một bài tìm kiếm dựa vào thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java để nhớ lâu hơn nhé.

Sau khi làm quen với thuật toán rồi thì chúng ta đến với một ví dụ phức tạp hơn nhé.

Ví dụ 2: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong Java

Ở ví dụ này, freetuts sử dụng thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java để tìm kiếm một phần tử trong một mảng và trả về một mảng mới chứa tất cả các vị trí của phần tử đó trong mảng ban đầu:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class LinearSearch2 {

  public static int[] search(int[] arr, int key) {
    int[] result = new int[arr.length];
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i] == key) {
        result[count++] = i;
      }
    }

    if (count == 0) {
      return null;
    }

    int[] finalResult = new int[count];

    for (int i = 0; i < count; i++) {
      finalResult[i] = result[i];
    }

    return finalResult;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {2, 5, 8, 2, 9, 2};
    int key = 2;
    int[] result = search(arr, key);
    System.out.println("Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net!");
    if (result == null) {
      System.out.println("Không tìm thấy phần tử có giá trị " + key);
    } else {
      System.out.print("Phần tử có giá trị " + key + " ở vị trí: ");
      for (int i = 0; i < result.length; i++) {
        System.out.println(result[i] + " ");
      }
      System.out.println("");
    }
  }
}

Giải thích code:

 • Hàm search nhận vào một mảng số nguyên và một giá trị key để tìm kiếm.
 • Tạo một mảng result để lưu trữ các vị trí của phần tử key trong mảng ban đầu.
 • Sử dụng vòng lặp để duyệt qua mảng, nếu phần tử tại vị trí i bằng key, thêm i vào mảng result và tăng biến count lên 1.
 • Nếu không tìm thấy phần tử key trong mảng, trả về null.
 • Tạo một mảng mới finalResult với độ dài bằng count, sao chép các giá trị từ result vào finalResult.
 • Trả về mảng finalResult.
 • Trong hàm main, khởi tạo mảng arr và giá trị key để tìm kiếm.
 • Gọi hàm search và lưu kết quả vào mảng result.
 • Nếu result null, in ra thông báo không tìm thấy phần tử key.
 • Nếu result không phải null, in ra các vị trí của phần tử key trong mảng ban đầu.

Kết quả:

Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net!
Phần tử có giá trị 2 ở vị trí: 0 3 5

Qua 2 ví dụ trên chắc hẳn bạn đã hiểu được cách áp dụng thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java vào các bài tập tìm kiếm. Vậy freetuts chúc bạn có thể thực hiện thành công các bài code của mình.

Ở bài tiếp theo trong chương này, freetuts sẽ giới thiệu về tìm kiếm nhị phân (Binary Sort) trong Java. Mời các bạn đón đọc!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top