CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Binary Tree.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây freetuts sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách thức để implement một Binary Tree từ một LinkedList trong Java.

Cách implement Binary Tree từ một LinkedList trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Để hoàn thành nhiệm vụ implement Binary Tree từ một LinkedList trong Java, chcần tạo cây nhị phân bằng cách chèn các nút và hiển thị các nút theo thứ tự. Một cây nhị phân điển hình có thể được biểu diễn như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to implement binary tree using the linked list png

Trong cây nhị phân, mỗi nút có thể có nhiều nhất hai nút con. Mỗi nút có thể có 0, 1 hoặc 2 nút con. Mỗi nút trong cây nhị phân chứa các thông tin sau:

java program to implement binary tree using the linked list2 png

 • Data: giá trị được lưu trữ trong nút.
 • Left: con trỏ tới con bên trái.
 • Right: con trỏ tới con bên phải.

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có 3 thuộc tính bao gồm: data, right, left.

Bước 2: insert() sẽ thêm node mới vào cây nhị phân.

 • method này sẽ kiểm tra xem root có rỗng hay không, nếu rỗng thì method sẽ tự động thêm node mới làm root.
 • Nếu kiểm tra mà không rỗng thì method sẽ thêm root vào queue.
 • Gán node hiện tại làm current node và bắt đầu xét duyệt cây nhị phân.
 • Xét duyệt current node xem có con trái và con phải không? Nếu có thì sẽ thêm cả 2 vào queue.
 • Nếu không có node con bên trái thì thêm current node làm node con bên trái.
 • Làm tương tự với node con bên phải.

Bước 3: ainOder() sẽ thêm một node mới vào danh sách:

 • Tạo một node mới.
 • Đầu tiên, nó kiểm tra xem head có bằng null hay không nếu bằng thì danh sách trống.
 • Nếu danh sách trống, cả head tail sẽ trỏ đến node mới được thêm vào.
 • Nếu danh sách không trống, thì node mới được thêm vào sẽ trở thành tail mới và tail trước đó sẽ trỏ đến node mới làm node tiếp theo của nó. Tail mới sẽ trỏ vào head.

Bước 4: printOder() sẽ in ra toàn bộ cây bắt đầu từ con bên trái, đến gốc rồi đến con bên phải.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta bắt đầu triển khai code nhé.

Chương trình implement Binary Tree từ một LinkedListtrong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class BinaryTree {

  class Node {
    int data;
    Node left, right;
    private Node next;
 
    public Node(int item) {
      data = item;
      left = right = null;
    }
  }
 
  Node root;
 
  public BinaryTree() {
    root = null;
  }
 
  void insert(int key) {
    Node newNode = new Node(key);
 
    if (root == null) {
      root = newNode;
      return;
    }
 
    Queue<Node> queue = new LinkedList<Node>();
    queue.add(root);
 
    while (!queue.isEmpty()) {
      Node currentNode = queue.remove();
 
      if (currentNode.left == null) {
        currentNode.left = newNode;
        return;
      } else {
        queue.add(currentNode.left);
      }
 
      if (currentNode.right == null) {
        currentNode.right = newNode;
        return;
      } else {
        queue.add(currentNode.right);
      }
    }
  }
 
  void inOrder(Node node) {
    if (node == null)
      return;
 
    inOrder(node.left);
    System.out.print(node.data + " ");
    inOrder(node.right);
  }
 
  void addToList(Node node) {
    Node newNode = new Node(node.data);
 
    if (head == null) {
      head = newNode;
      tail = newNode;
      tail.next = head;
    } else {
      tail.next = newNode;
      tail = newNode;
      tail.next = head;
    }
  }
 
  Node head, tail;
 
  void printOrder(Node node) {
    head = tail = null;
 
    inOrder(node);
 
    Node currentNode = head;
 
    do {
      System.out.print(currentNode.data + " ");
      currentNode = currentNode.next;
    } while (currentNode != head);
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    BinaryTree tree = new BinaryTree();
 
    tree.insert(1);
    tree.insert(2);
    tree.insert(3);
    tree.insert(4);
    tree.insert(5);
 
    System.out.println("Chương trình được đăng bởi freetuts.net");
    System.out.println("Cây nhị phân được triển khai từ danh sách liên kết là:");
    tree.printOrder(tree.root);
  }
}

Kết quả:

result implement binary tree to linked list jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình implement Binary Tree từ một LinkedList trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top