CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách in ra các tam giác bằng ký tự * và các số trong Java. Đây là một bài tập cơ bản khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì nó giúp các bạn tư duy logic khá tốt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự * và số chỉ với các vòng lặp. Các bạn hãy tìm hiểu về cách hoạt động của các vòng lặp trong Java trước đã nhé.

1. In tam giác vuông với ký tự * Java

Tam giác vuông với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để tạo ra được tam giác như trên.

Vòng lặp đầu tiên cho lặp từ 1 đến chiều cao của tam giác, với chức năng là in xuống dòng các ký tự *: System.out.println();

Vòng lặp thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng là in các ký tự * kèm theo khoảng trắng: System.out.printf("* ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 01 PNG

2. In tam giác vuông ngược với ký tự * Java

Tam giác vuông ngược với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

Hướng dẫn:

Cũng tương tự như in tam giác vuông với ký tự *, khi in ngược lại thì ta chỉ cần thay đổi một chút ở vòng lặp for đầu tiên.

Cụ thể ta cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >=1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 02 PNG

3. In tam giác vuông với các số Java

Tam giác vuông với các số sẽ có hình dạng như sau:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Hương dẫn:

Để in tam giác vuông với các số, ta vẫn sẽ phải sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cau hight của tam giác, với chức năng in xuống dòng các số: System.out.println();

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng in ra các số kèm theo khoảng trắng: System.out.print(j + " ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 03 PNG

4. In tam giác vuông ngược với các số Java

Tam giác vuông ngược với các số có hình dạng như sau:

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1

Tương tự như in tam giác vuông ngược với ký tự *. Ta chỉ cần cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >= 1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 04 PNG

5. In kim tự tháp với ký tự * Java

Kim tự tháp với ký tự * có hình dạng như sau:

     *
   * * *
  * * * * *
* * * * * * *

Hướng dẫn:

Để in ra được kim tự tháp giống như trên, ta cần hai vòng lặp for kèm với đó là một vòng lặp while để viết điều kiện.

Vòng lặp for đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng để in xuống dòng các dấu *. Trong vòng lặp đầu tiên này sẽ có một vòng lặp for và một vòng lặp while.

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến chiều cao hight - 1, với chức năng in khoảng trắng.

for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
  System.out.print(" ");
}

Và vòng lặp while với điều kiện k != 2 * i -1, để in dấu *.

while (k != 2 * i - 1) {
  System.out.print("* ");
  ++k;
}

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight, k = 0;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i, k = 0) {
   for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   while (k != 2 * i - 1) {
    System.out.print("* ");
    ++k;
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 05 PNG

6. In kim tự tháp với các số Java

Kim tự tháp với các số có hình dạng như sau:

      1
    1  2  1
  1  2  3  2  1
1  2  3  4  3  2  1

Hướng dẫn:

Để in tam giác với các số ta cần hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao h của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ hai lặp từ 0 đến h * 2, với chức năng in các ký tự *.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int h;
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.println("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  h = scanner.nextInt();
  int x, output;
 
  for(int i = 1;i<= h; i++){
   for(int j = 0; j<= 2*h; j++){
    x = j-h;
    if(x < 0){
     x *= -1;
    }
    output = i - x;
    if(output > 0){
     System.out.printf("%3d", output);
    } 
    else{
     System.out.printf("  ");
    }
   }
   System.out.println();
  }
  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 06 PNG

7. In kim tự tháp ngược với ký tự * Java

Kim tự tháp ngược với ký tự * có hình dạng như sau:

* * * * * * *
  * * * * *
   * * *
     *

Hướng dẫn:

Để in được kim tự tháp ngược với ký tự * ta cần 4 vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp thứ nhất lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ 2 lặp từ 1 đến chiều cao hight, với chức năng in khoảng trắng.

Vòng lặp thứ 3 lặp từ 1 đến (2 * i - 1) để in ký tự * tại vị trí (2 * i - 1).

Vòng lặp thứ 4 lặp từ 1 đến i - 1 để in ký tự * tại vị trí i - 1.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for(int i = hight; i >= 1; --i) {
   for(int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   for(int j=i; j <= 2 * i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   for(int j = 0; j < i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 07 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách in các tam giác và các kim tự tháp bằng ký tự * cũng như các số. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập về Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top