Home > Java > Bài tập Java > In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách in ra các tam giác bằng ký tự * và các số trong Java. Đây là một bài tập cơ bản khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì nó giúp các bạn tư duy logic khá tốt.

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự * và số chỉ với các vòng lặp. Các bạn hãy tìm hiểu về cách hoạt động của các vòng lặp trong Java trước đã nhé.

1. In tam giác vuông với ký tự * Java

Tam giác vuông với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Hướng dẫn:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Ta sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để tạo ra được tam giác như trên.

Vòng lặp đầu tiên cho lặp từ 1 đến chiều cao của tam giác, với chức năng là in xuống dòng các ký tự *: System.out.println();

Vòng lặp thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng là in các ký tự * kèm theo khoảng trắng: System.out.printf("* ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 01 PNG

2. In tam giác vuông ngược với ký tự * Java

Tam giác vuông ngược với ký tự * sẽ có hình dạng như sau:

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

Hướng dẫn:

Cũng tương tự như in tam giác vuông với ký tự *, khi in ngược lại thì ta chỉ cần thay đổi một chút ở vòng lặp for đầu tiên.

Cụ thể ta cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >=1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 02 PNG

3. In tam giác vuông với các số Java

Tam giác vuông với các số sẽ có hình dạng như sau:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Hương dẫn:

Để in tam giác vuông với các số, ta vẫn sẽ phải sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cau hight của tam giác, với chức năng in xuống dòng các số: System.out.println();

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến i, với chức năng in ra các số kèm theo khoảng trắng: System.out.print(j + " ");

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 03 PNG

4. In tam giác vuông ngược với các số Java

Tam giác vuông ngược với các số có hình dạng như sau:

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1

Tương tự như in tam giác vuông ngược với ký tự *. Ta chỉ cần cho vòng lặp for đầu tiên lặp từ chiều cao hight đến >= 1, với bước nhảy giảm dần --.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = hight; i >= 1; --i) {
   for (int j = 1; j <= i; ++j) {
    System.out.print(j + " ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 04 PNG

5. In kim tự tháp với ký tự * Java

Kim tự tháp với ký tự * có hình dạng như sau:

     *
   * * *
  * * * * *
* * * * * * *

Hướng dẫn:

Để in ra được kim tự tháp giống như trên, ta cần hai vòng lặp for kèm với đó là một vòng lặp while để viết điều kiện.

Vòng lặp for đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng để in xuống dòng các dấu *. Trong vòng lặp đầu tiên này sẽ có một vòng lặp for và một vòng lặp while.

Vòng lặp for thứ hai lặp từ 1 đến chiều cao hight - 1, với chức năng in khoảng trắng.

for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
  System.out.print(" ");
}

Và vòng lặp while với điều kiện k != 2 * i -1, để in dấu *.

while (k != 2 * i - 1) {
  System.out.print("* ");
  ++k;
}

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight, k = 0;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for (int i = 1; i <= hight; ++i, k = 0) {
   for (int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   while (k != 2 * i - 1) {
    System.out.print("* ");
    ++k;
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 05 PNG

6. In kim tự tháp với các số Java

Kim tự tháp với các số có hình dạng như sau:

      1
    1  2  1
  1  2  3  2  1
1  2  3  4  3  2  1

Hướng dẫn:

Để in tam giác với các số ta cần hai vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp đầu tiên lặp từ 1 đến chiều cao h của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ hai lặp từ 0 đến h * 2, với chức năng in các ký tự *.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int h;
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.println("\n\nNhập vào chiều cao của tam giác: ");
  h = scanner.nextInt();
  int x, output;
 
  for(int i = 1;i<= h; i++){
   for(int j = 0; j<= 2*h; j++){
    x = j-h;
    if(x < 0){
     x *= -1;
    }
    output = i - x;
    if(output > 0){
     System.out.printf("%3d", output);
    } 
    else{
     System.out.printf("  ");
    }
   }
   System.out.println();
  }
  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 06 PNG

7. In kim tự tháp ngược với ký tự * Java

Kim tự tháp ngược với ký tự * có hình dạng như sau:

* * * * * * *
  * * * * *
   * * *
     *

Hướng dẫn:

Để in được kim tự tháp ngược với ký tự * ta cần 4 vòng lặp for lồng nhau.

Vòng lặp thứ nhất lặp từ 1 đến chiều cao hight của kim tự tháp, với chức năng in xuống dòng.

Vòng lặp thứ 2 lặp từ 1 đến chiều cao hight, với chức năng in khoảng trắng.

Vòng lặp thứ 3 lặp từ 1 đến (2 * i - 1) để in ký tự * tại vị trí (2 * i - 1).

Vòng lặp thứ 4 lặp từ 1 đến i - 1 để in ký tự * tại vị trí i - 1.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int hight;
  System.out.printf("\n\nNhập vào chiều cao của kim tự tháp: ");
  hight = sc.nextInt();
  for(int i = hight; i >= 1; --i) {
   for(int space = 1; space <= hight - i; ++space) {
    System.out.print(" ");
   }
   for(int j=i; j <= 2 * i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   for(int j = 0; j < i - 1; ++j) {
    System.out.print("* ");
   }
   System.out.println();
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai8 07 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách in các tam giác và các kim tự tháp bằng ký tự * cũng như các số. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập về Java, Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP