CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Tìm ước chung lớn nhất trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm ước chung lớn nhất trong Java bằng nhiều cách khác nhau. Qua đây sẽ giúp các bạn sáng tạo hơn trong lúc giải quyết các vấn đề.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ thực hiện tất cả là 3 chương trình, chương trình thứ nhất sẽ sử dụng vòng lặp For, chương trình thứ hai sẽ sử dụng vòng lặp While và chương trình cuối cùng chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ người dùng để tìm UCLN.

Để hiểu rõ được chương trình các bạn nên tìm hiểu trước về ước chung lớn nhất là số như thế nào.

Ví dụ 1: Chương trình tìm ước chung lớn nhất trong Java (vòng lặp For).

Trong ví dụ này chúng ta sẽ gán sẵn hai số là num1 = 55 và num2 = 121, sau đó dùng vòng lặp For để xét điều kiện cho hai số.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class UocChungLonNhat {
  public static void main(String[] args) {
    int num1 = 55, num2 = 121, gcd = 1;
    for(int i = 1; i <= num1 && i <= num2; i++)
    {
      if(num1%i==0 && num2%i==0)
        gcd = i;
    }
    System.out.printf("Ước chung lớn nhất của %d và %d là: %d", num1, num2, gcd);
  }
}

Kết quả:

uoc chung lon nhat JPG

Ví dụ 2: Chương trình tìm ước chung lớn nhất trong Java (vòng lặp While).

Đây là một cách giải khác bằng vòng lặp While và chúng ta vẫn sẽ gán sẵn giá trị cho num1 num2.

public class UocChungLonNhat {
  public static void main(String[] args) {
    int num1 = 55, num2 = 121;
    while (num1 != num2) {
      if(num1 > num2)
        num1 = num1 - num2;
      else
        num2 = num2 - num1;
    }
    System.out.printf("Ước chung lớn nhất là: %d", num2);
  }
}

Kết quả:

uoc chung lon nhat 1 JPG

Ví dụ 3: Chương trình tìm ước chung lớn nhất trong Java với hai số được nhập từ người dùng.

Trong chương trình này chúng ta sẽ lấy giữ liệu từ người dùng, cụ thể là người dùng sẽ nhập vào 2 số và chương trình sẽ thực hiện công việc tìm UCLN của 2 số đó.

import java.util.Scanner;
public class UocChungLonNhat {
  public static void main(String[] args) {
    int num1, num2;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập số thứ nhất:");
    num1 = (int)scanner.nextInt();
    System.out.print("Nhập số thứ hai:");
    num2 = (int)scanner.nextInt();
    scanner.close();
    while (num1 != num2) {
      if(num1 > num2)
        num1 = num1 - num2;
      else
        num2 = num2 - num1;
    }
    System.out.printf("Ước chung lớn nhất là: %d", num2);
  }
}

Kết quả:

uoc chung lon nhat 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm ước chung lớn nhất bằng nhiều cách khác nhau. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top