CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java. Đây là một dạng bài tập để giúp bạn hiểu rõ hơn về Tree trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java.

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Theo yêu cầu bài toán thì chúng ta cần tìm ra các nút có khoảng cách lớn nhất trong cây nhị phân. Theo cách tiếp cận của chúng tôi, tất cả khoảng cách giữa tất cả các nút của cây sẽ được giữ ở khoảng cách thay đổi. Khoảng cách với giá trị lớn nhất sẽ được giữ bằng cách sử dụng biến MaxDistance. Ban đầu, MaxDistance được khởi tạo với giá trị là khoảng cách. Nếu bất kỳ giá trị nào được tìm thấy lớn hơn MaxDistance, hãy ghi đè lên giá trị của MaxDistance.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to find the nodes which are at the maximum distance in a binary tree png

Lặp lại quá trình này cho đến khi chúng ta tìm được khoảng cách lớn nhất có thể giữa hai nút của cây. Thuật toán của quá trình được đưa ra dưới đây.

Thuật toán tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Khởi tạo class Node có 3 thuộc tính: data, Node left và Node right

Bước 2: Dữ liệu của node sẽ được gán là data, các node left và right là null

Bước 3: Khởi tạo MaxDistance chứa 2 thuộc tính: root và treeArray

Bước 3: nodesAtMaxDistance() sẽ lưu trữ giá trị khoảng cách lớn nhất giữa 2 node trong cây nhị phân.

 • Nó sẽ tính toán khoảng cách giữa tất cả các nút có trong cây nhị phân và lưu trữ nó trong khoảng cách có thể thay đổi.
 • MaxDistance theo dõi khoảng cách tối đa có thể giữa các nút. Nếu maxDistance nhỏ hơn khoảng cách, thì giá trị của khoảng cách sẽ được lưu trữ trong maxDistance. Xóa mảng để loại bỏ các giá trị được lưu trữ trước đó. Các nút ở khoảng cách tối đa sẽ được lưu trữ trong một mảng arr.
 • Nếu có nhiều hơn một cặp nút ở maxDistance thì hãy lưu trữ chúng trong mảng arr.

Cùng freetuts triển khai chương trình dưới đây để có thể hiểu hơn về yêu cầu bài toán.

Chương trình tìm kiếm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
import java.util.ArrayList;

public class MaxDistance {


  public static class Node {

    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {
       
      this.data = data;
      this.left = null;
      this.right = null;
    }
  }

  
  public Node root;

  int[] treeArray;
  int index = 0;

  public MaxDistance() {
    root = null;
  }

  
  public int calculateSize(Node node) {
    int size = 0;
    if (node == null) {
      return 0;
    } else {
      size = calculateSize(node.left) + calculateSize(node.right) + 1;
      return size;
    }
  }

  
  public void convertBTtoArray(Node node) {
   
    if (root == null) {
      System.out.println("Tree is empty");
      return;
    } else {
      if (node.left != null) {
        convertBTtoArray(node.left);
      }
     
      treeArray[index] = node.data;
      index++;
      if (node.right != null) {
        convertBTtoArray(node.right);
      }
    }
  }

 
  public int getDistance(Node temp, int n1) {
    if (temp != null) {
      int x = 0;
      if ((temp.data == n1) || (x = getDistance(temp.left, n1)) > 0
          || (x = getDistance(temp.right, n1)) > 0) {
        
        return x + 1;
      }
      return 0;
    }
    return 0;
  }

  
  public Node lowestCommonAncestor(Node temp, int node1, int node2) {
    if (temp != null) {
     
      if (temp.data == node1 || temp.data == node2) {
        return temp;
      }

      
      Node left = lowestCommonAncestor(temp.left, node1, node2);
      Node right = lowestCommonAncestor(temp.right, node1, node2);

     
      if (left != null && right != null) {
        return temp;
      }

      
      if (left != null) {
        return left;
      }
      
      if (right != null) {
        return right;
      }
    }
    return null;
  }


  public int findDistance(int node1, int node2) {
  
    int d1 = getDistance(root, node1) - 1;

    int d2 = getDistance(root, node2) - 1;

  
    Node ancestor = lowestCommonAncestor(root, node1, node2);

   
    int d3 = getDistance(root, ancestor.data) - 1;
    return (d1 + d2) - 2 * d3;
  }

 
  public void nodesAtMaxDistance(Node node) {
    int maxDistance = 0, distance = 0;
    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>();

   
    int treeSize = calculateSize(node);
    treeArray = new int[treeSize];

    
    convertBTtoArray(node);

    
    for (int i = 0; i < treeArray.length; i++) {
      for (int j = i; j < treeArray.length; j++) {
        distance = findDistance(treeArray[i], treeArray[j]);
        
        if (distance > maxDistance) {
          maxDistance = distance;
          arr.clear();
          
          arr.add(treeArray[i]);
          arr.add(treeArray[j]);
        }
        else if (distance == maxDistance) {
          arr.add(treeArray[i]);
          arr.add(treeArray[j]);
        }
      }
    }
    System.out.println("Chương trình được đăng tại freetuts.net");

    System.out.println("Phần tử có khoảng cách lớn nhất là : ");
    for (int i = 0; i < arr.size(); i = i + 2) {
      System.out.println("( " + arr.get(i) + "," + arr.get(i + 1) + " )");
    }
  }

  public static void main(String[] args) {

    MaxDistance bt = new MaxDistance();
    //Add nodes to the binary tree 
    bt.root = new Node(1);
    bt.root.left = new Node(2);
    bt.root.right = new Node(3);
    bt.root.left.left = new Node(4);
    bt.root.left.right = new Node(5);
    bt.root.right.left = new Node(6);
    bt.root.right.right = new Node(7);
    bt.root.right.right.right = new Node(8);
    bt.root.right.right.right.left = new Node(9);

    //Finds out all the pair of nodes which are at maximum distance 
    bt.nodesAtMaxDistance(bt.root);
  }
}

Kết quả:

result max distance jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm giá trị độ rộng tối đa của cây nhị phân trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top