CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java

Tạo danh sách Singly Linked List và xóa node đầu tiên của Singly Linked List bằng ngôn ngữ Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Singly Linked List.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình xóa node đầu tiên của Singly Linked List. Chương trình sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo Singly Linked List và thêm các giá trị của các node rồi thực hiện việc xóa node đầu tiên của Singly Linked List.

Cách xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Để có thể xóa được node đầu tiên của Singly Linked List trong Java thì chúng ta cần làm cho con trỏ (pointer) của node đầu tiên trỏ đến node tiếp theo, ngay lập tức node tiếp theo trở thành node đầu tiên của Singly Linked List mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to delete a node from the beginning of the singly linked list png

Hãy xem xét ví dụ trên: Node là node đầu tiên của danh sách. Đặt head trỏ đến node tiếp theo trong danh sách. Bây giờ, node 1 sẽ trở thành head mới của danh sách. Đó chính là mô tả đơn giản nhất của việc xóa node trong Singly Linked List trong Java.

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Tạo một lớp Node có hai thuộc tính: data và next. Next là một con trỏ tới node tiếp theo trong danh sách.

Bước 2: Tạo một lớp DeleteStart có hai thuộc tính: head tail.

Bước 3: addNode() sẽ thêm một nodemới vào danh sách:

 • Tạo một node mới.
 • Đầu tiên, nó kiểm tra xem head có bằng null hay không nếu bằng thì danh sách trống.
 • Nếu danh sách trống, cả head tail sẽ trỏ đến node mới được thêm vào.
 • Nếu danh sách không trống, node mới sẽ được thêm vào làm tail của danh sách sao cho phần tiếp theo của tail sẽ trỏ đến một node mới được thêm vào. Node mới này sẽ trở thành tail mới của danh sách.

Bước 4: deleteFromStart() sẽ xóa node đầu tiên trong danh sách.

 • Đầu tiên, nó kiểm tra head có bằng null không (danh sách trống), sau đó hiển thị thông báo "Danh sách trống" và return
 • Nếu danh sách không trống, nó sẽ kiểm tra xem danh sách chỉ có một node hay không.
 • Nếu danh sách chỉ có một node, nó sẽ đặt cả headtail thành null.
 • Nếu danh sách có nhiều hơn một node thì head sẽ trỏ đến node tiếp theo trong danh sách và xóa head cũ.

Bước 5: In ra màn hình danh sách đã được xử lí.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta bắt đầu triển khai code nhé.

Chương trình xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:


/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class DeleteStart {

  //Tạo class node
  class Node {

    int data;
    Node next;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
      this.next = null;
    }
  }
  //Khai báo head & tail của singly linked list
  public Node head = null;
  public Node tail = null;

  //addNode(int data) sẽ thêm các node vào singly linked list
  public void addNode(int data) {

    Node newNode = new Node(data);
    //kiểm tra danh sách trống
    if (head == null) {

      head = newNode;
      tail = newNode;
    } else {
      tail.next = newNode;
      tail = newNode;
    }
  }

  public void deleteFromStart() {

    //kiểm tra xem danh sách có trống hay k 
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống!");
      return;
    } else {
      if (head != tail) {
        head = head.next;
      } else {
        head = tail = null;
      }
    }
  }

  //hiển thị singly linked list
  public void display() {
    Node current = head;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống [tại freetuts.net]");
      return;
    }
    while (current != null) {
      System.out.print(current.data + " ");
      current = current.next;
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {

    DeleteStart sList = new DeleteStart();

    sList.addNode(1);
    sList.addNode(2);
    sList.addNode(3);
    sList.addNode(4);

    System.out.println("Học java miễn phí tại freetuts.net");
    System.out.println("Singly Linked List được nhập vào: ");
    sList.display();

    while (sList.head != null) {
      sList.deleteFromStart();
      System.out.println("Singly Linked List đã được xử lí: ");
      sList.display();
    }
  }
}

Kết quả:

result singly linked list delete head jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top