CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Trong bài viết nãy chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java. Ví dụ chúng ta có chuỗi "freetuts.net" sau khi chuyển đổi sẽ thành "Freetuts.net".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java:

 • Nhập xuất trong Java.
 • Chuỗi trong Java.
 • Các phương thức trong String Java.

1. In hoa ký tự đầu tiên của một chữ

Ở ví dụ này mình sẽ in hoa ký tự đầu bằng phương pháp thủ công. Cụ thể là mình sẽ tách chữ ban đầu thành hai phần: 1 phần là ký tự đầu tiên của chữ và phần thứ hai là các ký tự còn lại.

Sau đó sử dụng phương thức toUpperCase() để in hoa phần đầu tiên rồi gộp hai phần đó lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một string name
  String name = "freetuts.net";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + name);
  // tạo hai chuỗi con firstLetter và remainingLetters
  // chuỗi firstLetter chứa chữ cái đầu tiên của name
  String firstLetter = name.substring(0, 1);
  // chuỗi remainingLetters chứa phần còn lại của name
  String remainingLetters = name.substring(1, name.length());

  //sử dụng phương thức toUpperCase() để chuyển đổi firstLetter thành chữ in hoa
  firstLetter = firstLetter.toUpperCase();

  //sau khi chuyển đổi thì gộp chúng lại
  name = firstLetter + remainingLetters;
  System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: " + name);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai16 01 PNG

2. In hoa ký tự đầu tiên của mỗi chữ trong chuỗi

Ở ví dụ này chúng ta cần in hoa ký tự đầu của mỗi chữ trong một chuỗi, vì vậy không thể sử dụng phương pháp thủ công.

Thay vào đó ta sẽ chuyển chuỗi thành một mang char, khi đó ta có thể dùng vòng lặp for để duyệt từng ký tự trong mảng.

Khi đó đơn giản ta chỉ cần sử dụng phương thức toUpperCase() để in hoa ký tự đầu của mỗi phần tử trong mảng.

Cuỗi cùng mình sẽ sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển mảng char thành string, rồi in ra màn hình.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  String message;
  System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần in hoa ký tự đầu: ");
  message = sc.nextLine();
  //khai báo một mảng, sau đó sử dụng phương thức toCharArray() 
  //để chuyển đổi message thành một mảng kiểu char
  char[] charArray = message.toCharArray();
  boolean foundSpace = true;
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong charArray
  for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
   // nếu phần tử trong mảng là một chữ cái
   if(Character.isLetter(charArray[i])) {
    // kiểm tra khoảng trắng có trước chữ cái
    if(foundSpace) {
     //đổi chữ cái thành chữ in hoa bằng phương thức toUpperCase()
     charArray[i] = Character.toUpperCase(charArray[i]);
     foundSpace = false;
    }
   }
   else {
    foundSpace = true;
   }
  }
  // chuyển đổi mảng char thành string
  message = String.valueOf(charArray);
  System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: \n" + message);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai16 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi ký tự trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top