CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Trong bài viết nãy chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java. Ví dụ chúng ta có chuỗi "freetuts.net" sau khi chuyển đổi sẽ thành "Freetuts.net".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java:

 • Nhập xuất trong Java.
 • Chuỗi trong Java.
 • Các phương thức trong String Java.

1. In hoa ký tự đầu tiên của một chữ

Ở ví dụ này mình sẽ in hoa ký tự đầu bằng phương pháp thủ công. Cụ thể là mình sẽ tách chữ ban đầu thành hai phần: 1 phần là ký tự đầu tiên của chữ và phần thứ hai là các ký tự còn lại.

Sau đó sử dụng phương thức toUpperCase() để in hoa phần đầu tiên rồi gộp hai phần đó lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một string name
  String name = "freetuts.net";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + name);
  // tạo hai chuỗi con firstLetter và remainingLetters
  // chuỗi firstLetter chứa chữ cái đầu tiên của name
  String firstLetter = name.substring(0, 1);
  // chuỗi remainingLetters chứa phần còn lại của name
  String remainingLetters = name.substring(1, name.length());

  //sử dụng phương thức toUpperCase() để chuyển đổi firstLetter thành chữ in hoa
  firstLetter = firstLetter.toUpperCase();

  //sau khi chuyển đổi thì gộp chúng lại
  name = firstLetter + remainingLetters;
  System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: " + name);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai16 01 PNG

2. In hoa ký tự đầu tiên của mỗi chữ trong chuỗi

Ở ví dụ này chúng ta cần in hoa ký tự đầu của mỗi chữ trong một chuỗi, vì vậy không thể sử dụng phương pháp thủ công.

Thay vào đó ta sẽ chuyển chuỗi thành một mang char, khi đó ta có thể dùng vòng lặp for để duyệt từng ký tự trong mảng.

Khi đó đơn giản ta chỉ cần sử dụng phương thức toUpperCase() để in hoa ký tự đầu của mỗi phần tử trong mảng.

Cuỗi cùng mình sẽ sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển mảng char thành string, rồi in ra màn hình.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  String message;
  System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần in hoa ký tự đầu: ");
  message = sc.nextLine();
  //khai báo một mảng, sau đó sử dụng phương thức toCharArray() 
  //để chuyển đổi message thành một mảng kiểu char
  char[] charArray = message.toCharArray();
  boolean foundSpace = true;
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong charArray
  for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
   // nếu phần tử trong mảng là một chữ cái
   if(Character.isLetter(charArray[i])) {
    // kiểm tra khoảng trắng có trước chữ cái
    if(foundSpace) {
     //đổi chữ cái thành chữ in hoa bằng phương thức toUpperCase()
     charArray[i] = Character.toUpperCase(charArray[i]);
     foundSpace = false;
    }
   }
   else {
    foundSpace = true;
   }
  }
  // chuyển đổi mảng char thành string
  message = String.valueOf(charArray);
  System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: \n" + message);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai16 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi ký tự trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top