CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách nối hai mảng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nối hai mảng trong Java. Để có thể hiểu được, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng một chiều cũng như về Arrays trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai mảng bằng cách thủ công và chương trình hai nối hai mảng sử dụng phương thức arraycopy() trong Arrays.

Nối hai mảng bằng phương pháp thủ công.

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng array1[] và array2[].

Để nối được hai mảng lại với nhau ta cần thêm một mảng result[] mới để lưu các phần tử của mảng array1[] và array2[]. Mảng result[] sẽ có độ dài bằng hai mảng array1[] và array2[] cộng lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để lưu trữ các phần tử của hai mảng array1[] và mảng array2[] và mảng resutl[].

import java.util.Arrays;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử của hai mảng array1 và array2
  int[] array1 = {1, 2, 3};
  int[] array2 = {4, 5, 6};
  //biến length sẽ bằng độ dài của hai mảng cộng lại
  int length = array1.length + array2.length;
  //Bây giờ khai báo thêm một mảng mới result để lưu trữ hai mảng cần nối, với độ dài bằng length
  int[] result = new int[length];
  int pos = 0;
  //sử dụng vòng lặp for để lưu các phần tử trong mảng array1 vào mảng result
  for (int element : array1) {
   result[pos] = element;
   pos++;
  }
  //tương tự như vậy cho mảng hai
  for (int element : array2) {
   result[pos] = element;
   pos++;
  }
  //sau khi nối xong ta chỉ cần hiển thị mảng result ra màn hình
  System.out.println(Arrays.toString(result));

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Nối hai mảng bằng phương thức arraycopy() trong Arrays.

Khi sử dụng phương thức arraycopy() trong Arrays thì việc nối hai mảng trở nên rất dễ dàng.

Đầu tiên ta cũng cần khai báo hai mảng và khởi tạo giá trị cho các phần tử. Sau đó khai báo thêm một mảng result với độ dài bằng hai mảng cộng lại để lưu các phần tử trong hai mảng.

Bây giờ chỉ cần sử dụng phương thức arraycopy() để copy các phần tử trong hai mảng sang mảng result. Và sử dụng phương thức toString() để hiển thị mảng ra màn hình.

import java.util.Arrays;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo cho hai mảng array1 và array2
  int[] array1 = {1, 2, 3};
  int[] array2 = {4, 5, 6};
  //aLen sẽ bằng độ dài của mảng array1 và bLen sẽ bằng độ dài của mảng array2
  int aLen = array1.length;
  int bLen = array2.length;
  //khai báo một mảng result với độ dài bằng aLen + bLen để lưu trữ các phần tử của array1 và array2
  int[] result = new int[aLen + bLen];
  //sử dụng phương thức arraycopy() để copy các phần tử của array1 và array2 vào result
  System.arraycopy(array1, 0, result, 0, aLen);
  System.arraycopy(array2, 0, result, aLen, bLen);
  //sử dụng phương thức toString() để hiển thị mảng ra màn hình
  System.out.println(Arrays.toString(result));

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình nối mảng trong Java. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập về Java tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top