CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Cách nối hai mảng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nối hai mảng trong Java. Để có thể hiểu được, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng một chiều cũng như về Arrays trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai mảng bằng cách thủ công và chương trình hai nối hai mảng sử dụng phương thức arraycopy() trong Arrays.

Nối hai mảng bằng phương pháp thủ công.

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng array1[] và array2[].

Để nối được hai mảng lại với nhau ta cần thêm một mảng result[] mới để lưu các phần tử của mảng array1[] và array2[]. Mảng result[] sẽ có độ dài bằng hai mảng array1[] và array2[] cộng lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for để lưu trữ các phần tử của hai mảng array1[] và mảng array2[] và mảng resutl[].

import java.util.Arrays;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử của hai mảng array1 và array2
  int[] array1 = {1, 2, 3};
  int[] array2 = {4, 5, 6};
  //biến length sẽ bằng độ dài của hai mảng cộng lại
  int length = array1.length + array2.length;
  //Bây giờ khai báo thêm một mảng mới result để lưu trữ hai mảng cần nối, với độ dài bằng length
  int[] result = new int[length];
  int pos = 0;
  //sử dụng vòng lặp for để lưu các phần tử trong mảng array1 vào mảng result
  for (int element : array1) {
   result[pos] = element;
   pos++;
  }
  //tương tự như vậy cho mảng hai
  for (int element : array2) {
   result[pos] = element;
   pos++;
  }
  //sau khi nối xong ta chỉ cần hiển thị mảng result ra màn hình
  System.out.println(Arrays.toString(result));

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Nối hai mảng bằng phương thức arraycopy() trong Arrays.

Khi sử dụng phương thức arraycopy() trong Arrays thì việc nối hai mảng trở nên rất dễ dàng.

Đầu tiên ta cũng cần khai báo hai mảng và khởi tạo giá trị cho các phần tử. Sau đó khai báo thêm một mảng result với độ dài bằng hai mảng cộng lại để lưu các phần tử trong hai mảng.

Bây giờ chỉ cần sử dụng phương thức arraycopy() để copy các phần tử trong hai mảng sang mảng result. Và sử dụng phương thức toString() để hiển thị mảng ra màn hình.

import java.util.Arrays;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo cho hai mảng array1 và array2
  int[] array1 = {1, 2, 3};
  int[] array2 = {4, 5, 6};
  //aLen sẽ bằng độ dài của mảng array1 và bLen sẽ bằng độ dài của mảng array2
  int aLen = array1.length;
  int bLen = array2.length;
  //khai báo một mảng result với độ dài bằng aLen + bLen để lưu trữ các phần tử của array1 và array2
  int[] result = new int[aLen + bLen];
  //sử dụng phương thức arraycopy() để copy các phần tử của array1 và array2 vào result
  System.arraycopy(array1, 0, result, 0, aLen);
  System.arraycopy(array2, 0, result, aLen, bLen);
  //sử dụng phương thức toString() để hiển thị mảng ra màn hình
  System.out.println(Arrays.toString(result));

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình nối mảng trong Java. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập về Java tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top