CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường trong Java. Ví dụ người dùng nhập vào chuỗi "Freetuts.Net" sau khi đổi sẽ thành "freetuts.net".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng sau khi chuyển đổi thì tất cả đều thành chữ thường.

Chuyển chữ hoa thành chữ thường Java bằng mã ASCII

Trước khi viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu về mã [ASCII] đã nhé.

Theo như bảng mã ASCII thì tất cả các ký tự chữ hoa (A-Z) có giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 65 đến 90. Các ký tự chữ thường tương ứng (a-z) của chúng có giá trị ASCII từ 97 đến 122 (hơn 32).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: ký tự 'A' có mã ASCII là 65 thì ký tự 'a' có mã ASCII = 65 + 32 = 97.

Bây giờ ta bắt đầu viết chương trình chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường nhé.

Sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím.

 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 String message;
 System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần chuyển đổi: ");
 message = sc.nextLine();

Khai báo một mảng char charArray, sau đó chuyển đổi chuỗi message thành một mảng kiểu char.

char[] charArray = message.toCharArray();

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 đến độ dài của mảng charArray. Nếu ký tự nào có giá trị ASCII trong khoảng >= 65 và <= 90 thì ta cộng thêm 32.

for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
  if(charArray[i] >= 65 && charArray[i] <= 90){
   charArray[i] += 32;
  }
}

Cuối cùng ta sẽ chuyển mảng charArray thành chuỗi message bằng phương thức String.valueOf() rồi hiển thị ra màn hình.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String message;
    System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần chuyển đổi: ");
    message = sc.nextLine();
    //khai báo một mảng, sau đó sử dụng phương thức toCharArray()
    //để chuyển đổi message thành một mảng kiểu char
    char[] charArray = message.toCharArray();
    //sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong charArray
    for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
      if(charArray[i] >= 65 && charArray[i] <= 90){
        charArray[i] += 32;
      }
    }
    // chuyển đổi mảng char thành string
    message = String.valueOf(charArray);
    System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: \n" + message);

    System.out.println("\n---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai19 01 PNG

Chuyển chữ hoa thành chữ thường Java bằng hàm toLowerCase()

Trong class String Java có một phương thức có thể chuyển tất cả ký tự trong một chuỗi thành chữ in thường đó chính là phương thức toLowerCase().

Vây nên ta chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi, sau đó sử dụng phương thức toLowerCase() để chuyển đổi rồi in ra màn hình.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String message;
    System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần in thường: ");
    message = sc.nextLine();
    System.out.println("Chuỗi sau khi in hoa: ");
    //sử dụng phương thức toLowerCase() để in thường các ký tự trong chuỗi
    System.out.println(message.toLowerCase());

    System.out.println("\n---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai19 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top