CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường trong Java. Ví dụ người dùng nhập vào chuỗi "Freetuts.Net" sau khi đổi sẽ thành "freetuts.net".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng sau khi chuyển đổi thì tất cả đều thành chữ thường.

Chuyển chữ hoa thành chữ thường Java bằng mã ASCII

Trước khi viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu về mã [ASCII] đã nhé.

Theo như bảng mã ASCII thì tất cả các ký tự chữ hoa (A-Z) có giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 65 đến 90. Các ký tự chữ thường tương ứng (a-z) của chúng có giá trị ASCII từ 97 đến 122 (hơn 32).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: ký tự 'A' có mã ASCII là 65 thì ký tự 'a' có mã ASCII = 65 + 32 = 97.

Bây giờ ta bắt đầu viết chương trình chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường nhé.

Sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím.

 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 String message;
 System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần chuyển đổi: ");
 message = sc.nextLine();

Khai báo một mảng char charArray, sau đó chuyển đổi chuỗi message thành một mảng kiểu char.

char[] charArray = message.toCharArray();

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 đến độ dài của mảng charArray. Nếu ký tự nào có giá trị ASCII trong khoảng >= 65 và <= 90 thì ta cộng thêm 32.

for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
  if(charArray[i] >= 65 && charArray[i] <= 90){
   charArray[i] += 32;
  }
}

Cuối cùng ta sẽ chuyển mảng charArray thành chuỗi message bằng phương thức String.valueOf() rồi hiển thị ra màn hình.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String message;
    System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần chuyển đổi: ");
    message = sc.nextLine();
    //khai báo một mảng, sau đó sử dụng phương thức toCharArray()
    //để chuyển đổi message thành một mảng kiểu char
    char[] charArray = message.toCharArray();
    //sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong charArray
    for(int i = 0; i < charArray.length; i++) {
      if(charArray[i] >= 65 && charArray[i] <= 90){
        charArray[i] += 32;
      }
    }
    // chuyển đổi mảng char thành string
    message = String.valueOf(charArray);
    System.out.println("Chuỗi sau khi đổi: \n" + message);

    System.out.println("\n---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai19 01 PNG

Chuyển chữ hoa thành chữ thường Java bằng hàm toLowerCase()

Trong class String Java có một phương thức có thể chuyển tất cả ký tự trong một chuỗi thành chữ in thường đó chính là phương thức toLowerCase().

Vây nên ta chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi, sau đó sử dụng phương thức toLowerCase() để chuyển đổi rồi in ra màn hình.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String message;
    System.out.println("\n\nNhập vào chuỗi cần in thường: ");
    message = sc.nextLine();
    System.out.println("Chuỗi sau khi in hoa: ");
    //sử dụng phương thức toLowerCase() để in thường các ký tự trong chuỗi
    System.out.println(message.toLowerCase());

    System.out.println("\n---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai19 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top