CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để quản lý các tài khoản ngân hàng bằng ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá phức tạp, đòi hỏi các bạn phải thông thạo các câu lệnh trong Java và sử dụng nó một cách linh hoạt, ngoài ra các bạn cần có chút kiến thức về hướng đối tượng, các bạn có thể xem những bài đơn giản hơn ở phần trước.

Đề bài: Quản lý tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng ABC muốn lưu trữ thông tin của mỗi tài khoản như sau:

Mỗi tài khoản chứa các thông tin:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Số tài khoản ( Kiểu long)
 • Tên tài khoản (kiểu chuỗi)
 • Số tiền trong tài khoản (kiểu double)

Thiết kế lớp Account để lưu trữ các thông tin, lớp bao gồm các phương thức sau:

 • Constructor: Có 2 constructor ( mặc định và đầy đủ tham số)
 • Các phương thức get, set cho từng thuộc tính
 • Phương thức toString để trả về chuỗi chứa toàn bộ thông tin tài khoản, yêu cầu định dạng tiền tệ.

Thêm các thông tin sau vào lớp Account:

 • Hằng số lãi suất có giá trị khởi tạo 0.035
 • Constructor có 2 đối số: số tài khoản, tên tài khoản. Constructor này sẽ khởi tạo số tiền mặc định là 50
 • Phương thức nạp tiền vào tài khoản: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản + số tiền nạp vào
 • Phương thức rút tiền: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản – (số tiền muốn rút+phí rúttiền)
 • Phương thức đáo hạn: Mỗi lần đến kỳ đáo hạn thì số tiền trong tài khoản = số tiền trong tài khoản + số tiền trong tài khoản * LAISUAT
 • Phương thức chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác

Chú ý: Mỗi thao tác phải kiểm tra số tiền nạp, rút, chuyển có hợp lệ hay không? (VD: tiền nhập vào <0, tiền rút nhiều hơn tiền trong tài khoản thì thông báo không hợp lệ và yêu cầu nhập lại)

Chương trình quản lý tài khoản ngân hàng.

hướng dẫn:

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo các yêu cầu của bài toán:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class Account với các thuộc tính soTK, tenTK, soTienTrongTK.
 • Tạo các constructor mặc định và constructor có tham số.
 • Tạo các phương thức getter và setter.
 • khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Khởi tạo phương thức nạp tiền với điều kiện số tiền phải lớn hơn hoặc bằng 0.
 • Khởi tạo phương thức rút tiền với điều kiện số tiền rút phải bé hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản + phí.
 • Khởi tạo phương thức đáo hạn.
 • Khởi tạo phương thức in kết quả theo Format.
 • Tiếp đến chúng ta sẽ tạo class Main với các Menu theo yêu cầu của đề bài và gọi các phương thức đã tạo ở class Account.
Account.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 * @author NguyenVanQuyen
 */
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Scanner;

public class Account {
  //khai báo các thuộc tính
  private long soTK;
  private String tenTK;
  private double soTienTrongTK;

  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  //khởi tạo constructor mặc định
  public Account() {
  }

  //khởi tạo constructor có tham số
  public Account(long soTK, String tenTK, double soTienTrongTK) {
    this.soTK = soTK;
    this.tenTK = tenTK;
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------begin getter and setter--------------------
  public long getSoTK() {
    return this.soTK;
  }

  public void setSoTK(long soTK) {
    this.soTK = soTK;
  }

  public String getTenTK() {
    return this.tenTK;
  }

  public void setTenTK(String tenTK) {
    this.tenTK = tenTK;
  }

  public double getSoTienTrongTK() {
    return this.soTienTrongTK;
  }

  public void setSoTienTrongTK(double soTienTrongTK) {
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------end getter and setter--------------------
  @Override
  public String toString() {
    // TODO Auto-generated method stub
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    return soTK + "-" + tenTK + "-" + str1;
  }

  //khởi tạo phương thức nạp tiền
  public double napTien() {
    double nap;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần nạp: ");
    nap = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền nạp vào lớn hơn 0 thì hợp lệ
    if (nap >= 0) {
      soTienTrongTK = nap + soTienTrongTK;
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(nap);
      System.out.println("bạn vừa nạp " + str1 + " vào tài khoản.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền nộp vào bé hơn 0 thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền nạp vào không hợp lệ!");
    }
    return nap;
  }

  //khởi tạo phương thức rút tiền
  public double rutTien() {
    double phi = 5;
    double rut;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần rút: ");
    rut = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền rút bé hơn hoặc bằng số tiền còn trong tài khoản + phí thì hợp lệ
    if (rut <= (soTienTrongTK - phi)) {
      soTienTrongTK = soTienTrongTK - (rut + phi);
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(rut);
      System.out.println("Bạn vừa rút " + str1 + "Đ từ tài khoản. Phí là $5.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền rút lớn hơn số tiền có trong tài khoản thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền muốn rút không hợp lệ!");
      return rutTien();
    }
    return rut;
  }

  //khởi tạo phương thức đáo hạn
  public double daoHan() {
    double laiSuat = 0.035;
    soTienTrongTK = soTienTrongTK + soTienTrongTK * laiSuat;
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.println("Bạn vừa được " + str1 + " từ đáo hạn 1 tháng");
    return soTienTrongTK;
  }

  //khởi tạo phương thức in kết quả ra màn hình
  void inTK() {
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.printf("%-10d %-20s %-20s \n", soTK, tenTK, str1);
  }
}
Main
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author NguyenVanQuyen
 */
import java.util.Scanner;
public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static void nhapTK(Account tk) {
    System.out.println("Nhập số tài khoản: ");
    tk.setSoTK(sc.nextInt());
    sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên tài khoản: ");
    tk.setTenTK(sc.nextLine());
    tk.setSoTienTrongTK(50);
  }
  public static void main(String[] args) {
    Account a[] = null;
    int k, b, n = 0;
    long s, d, c, f;
    boolean flag = true;
    do {
      System.out.println("Bạn chọn làm gì: ");
      System.out.println("1.Nhập thông tin của các khách hàng\n"
          + "2.Xuất danh sách thông tin của các khách hàng\n" + "3.Nạp tiền\n" + "4.Rút tiền\n"
          + "5.Đáo hạn\n" + "6.Chuyển khoản\n" + "Số khác để thoát");
      b = sc.nextInt();
      switch (b) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng khách hàng bạn muốn nhập: ");
          n = sc.nextInt();
          a = new Account[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Khách hàng số: " + (i+1));
            a[i] = new Account();
            nhapTK(a[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%-10s %-20s %-20s\n", "Số TK", "Tên TK", "Số tiền trong TK");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i].inTK();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần nạp tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].napTien();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần rút tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].rutTien();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần đáo hạn: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].daoHan();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 6:
          double chuyen,
              nhan,
              tienChuyen;
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng chuyển tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng nhận tiền: ");
          c = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              chuyen = a[i].getSoTienTrongTK();
              for (int j = 0; j < n; j++) {
                f = a[j].getSoTK();
                if (c == f) {
                  nhan = a[j].getSoTienTrongTK();
                  System.out.println("Nhập số tiền cần chuyển");
                  tienChuyen = sc.nextDouble();
                  if (tienChuyen <= chuyen) {
                    chuyen = chuyen - tienChuyen;
                    nhan = nhan + tienChuyen;
                    a[i].setSoTienTrongTK(chuyen);
                    a[j].setSoTienTrongTK(nhan);
                    System.out.println("Tài khoản số " + d + " vừa chuyển: $" + tienChuyen);
                    System.out.println("Tài khoản số " + f + " vừa nhận: $" + tienChuyen);
                  } else {
                    System.out.println("Số tiền nhập không hợp lệ!");
                  }
                } else {
                  System.out.println("");
                }
              }
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        default:
          System.out.println("Bye!!");
          flag = false;
          break;
      }
    } while (flag);
  }
}

Kết quả: Chúng ta sẽ đi lần lượt các Menu:

Menu của chương trình:

count 1 JPG

Khi chúng ta chọn số 1.Nhập thông tin của khách hàng:

count 2 JPG

Khi chúng ta chọn số 2.Xuất danh sách thông tin của khách hàng.

count 3 JPG

Khi chúng ta chọn số 3.Nạp tiền

count 4 JPG

Khi chúng ta chọn số 4.Rút tiền.

count 5 JPG

Khi chúng ta chọn số 5.Đáo hạn.

count 6 JPG

Khi chúng ta chọn số 6.Chuyển khoản.

count 7 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình quản lý tài khoản ngân hàng. Trên đây là một trong những cách giải, các bạn có thể suy nghĩ và giải quyết bài toán một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top