CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để quản lý các tài khoản ngân hàng bằng ngôn ngữ Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá phức tạp, đòi hỏi các bạn phải thông thạo các câu lệnh trong Java và sử dụng nó một cách linh hoạt, ngoài ra các bạn cần có chút kiến thức về hướng đối tượng, các bạn có thể xem những bài đơn giản hơn ở phần trước.

Đề bài: Quản lý tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng ABC muốn lưu trữ thông tin của mỗi tài khoản như sau:

Mỗi tài khoản chứa các thông tin:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Số tài khoản ( Kiểu long)
 • Tên tài khoản (kiểu chuỗi)
 • Số tiền trong tài khoản (kiểu double)

Thiết kế lớp Account để lưu trữ các thông tin, lớp bao gồm các phương thức sau:

 • Constructor: Có 2 constructor ( mặc định và đầy đủ tham số)
 • Các phương thức get, set cho từng thuộc tính
 • Phương thức toString để trả về chuỗi chứa toàn bộ thông tin tài khoản, yêu cầu định dạng tiền tệ.

Thêm các thông tin sau vào lớp Account:

 • Hằng số lãi suất có giá trị khởi tạo 0.035
 • Constructor có 2 đối số: số tài khoản, tên tài khoản. Constructor này sẽ khởi tạo số tiền mặc định là 50
 • Phương thức nạp tiền vào tài khoản: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản + số tiền nạp vào
 • Phương thức rút tiền: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản – (số tiền muốn rút+phí rúttiền)
 • Phương thức đáo hạn: Mỗi lần đến kỳ đáo hạn thì số tiền trong tài khoản = số tiền trong tài khoản + số tiền trong tài khoản * LAISUAT
 • Phương thức chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác

Chú ý: Mỗi thao tác phải kiểm tra số tiền nạp, rút, chuyển có hợp lệ hay không? (VD: tiền nhập vào <0, tiền rút nhiều hơn tiền trong tài khoản thì thông báo không hợp lệ và yêu cầu nhập lại)

Chương trình quản lý tài khoản ngân hàng.

hướng dẫn:

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo các yêu cầu của bài toán:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class Account với các thuộc tính soTK, tenTK, soTienTrongTK.
 • Tạo các constructor mặc định và constructor có tham số.
 • Tạo các phương thức getter và setter.
 • khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Khởi tạo phương thức nạp tiền với điều kiện số tiền phải lớn hơn hoặc bằng 0.
 • Khởi tạo phương thức rút tiền với điều kiện số tiền rút phải bé hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản + phí.
 • Khởi tạo phương thức đáo hạn.
 • Khởi tạo phương thức in kết quả theo Format.
 • Tiếp đến chúng ta sẽ tạo class Main với các Menu theo yêu cầu của đề bài và gọi các phương thức đã tạo ở class Account.
Account.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 * @author NguyenVanQuyen
 */
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Scanner;

public class Account {
  //khai báo các thuộc tính
  private long soTK;
  private String tenTK;
  private double soTienTrongTK;

  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  //khởi tạo constructor mặc định
  public Account() {
  }

  //khởi tạo constructor có tham số
  public Account(long soTK, String tenTK, double soTienTrongTK) {
    this.soTK = soTK;
    this.tenTK = tenTK;
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------begin getter and setter--------------------
  public long getSoTK() {
    return this.soTK;
  }

  public void setSoTK(long soTK) {
    this.soTK = soTK;
  }

  public String getTenTK() {
    return this.tenTK;
  }

  public void setTenTK(String tenTK) {
    this.tenTK = tenTK;
  }

  public double getSoTienTrongTK() {
    return this.soTienTrongTK;
  }

  public void setSoTienTrongTK(double soTienTrongTK) {
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------end getter and setter--------------------
  @Override
  public String toString() {
    // TODO Auto-generated method stub
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    return soTK + "-" + tenTK + "-" + str1;
  }

  //khởi tạo phương thức nạp tiền
  public double napTien() {
    double nap;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần nạp: ");
    nap = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền nạp vào lớn hơn 0 thì hợp lệ
    if (nap >= 0) {
      soTienTrongTK = nap + soTienTrongTK;
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(nap);
      System.out.println("bạn vừa nạp " + str1 + " vào tài khoản.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền nộp vào bé hơn 0 thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền nạp vào không hợp lệ!");
    }
    return nap;
  }

  //khởi tạo phương thức rút tiền
  public double rutTien() {
    double phi = 5;
    double rut;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần rút: ");
    rut = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền rút bé hơn hoặc bằng số tiền còn trong tài khoản + phí thì hợp lệ
    if (rut <= (soTienTrongTK - phi)) {
      soTienTrongTK = soTienTrongTK - (rut + phi);
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(rut);
      System.out.println("Bạn vừa rút " + str1 + "Đ từ tài khoản. Phí là $5.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền rút lớn hơn số tiền có trong tài khoản thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền muốn rút không hợp lệ!");
      return rutTien();
    }
    return rut;
  }

  //khởi tạo phương thức đáo hạn
  public double daoHan() {
    double laiSuat = 0.035;
    soTienTrongTK = soTienTrongTK + soTienTrongTK * laiSuat;
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.println("Bạn vừa được " + str1 + " từ đáo hạn 1 tháng");
    return soTienTrongTK;
  }

  //khởi tạo phương thức in kết quả ra màn hình
  void inTK() {
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.printf("%-10d %-20s %-20s \n", soTK, tenTK, str1);
  }
}
Main
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author NguyenVanQuyen
 */
import java.util.Scanner;
public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static void nhapTK(Account tk) {
    System.out.println("Nhập số tài khoản: ");
    tk.setSoTK(sc.nextInt());
    sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên tài khoản: ");
    tk.setTenTK(sc.nextLine());
    tk.setSoTienTrongTK(50);
  }
  public static void main(String[] args) {
    Account a[] = null;
    int k, b, n = 0;
    long s, d, c, f;
    boolean flag = true;
    do {
      System.out.println("Bạn chọn làm gì: ");
      System.out.println("1.Nhập thông tin của các khách hàng\n"
          + "2.Xuất danh sách thông tin của các khách hàng\n" + "3.Nạp tiền\n" + "4.Rút tiền\n"
          + "5.Đáo hạn\n" + "6.Chuyển khoản\n" + "Số khác để thoát");
      b = sc.nextInt();
      switch (b) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng khách hàng bạn muốn nhập: ");
          n = sc.nextInt();
          a = new Account[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Khách hàng số: " + (i+1));
            a[i] = new Account();
            nhapTK(a[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%-10s %-20s %-20s\n", "Số TK", "Tên TK", "Số tiền trong TK");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i].inTK();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần nạp tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].napTien();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần rút tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].rutTien();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần đáo hạn: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].daoHan();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 6:
          double chuyen,
              nhan,
              tienChuyen;
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng chuyển tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng nhận tiền: ");
          c = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              chuyen = a[i].getSoTienTrongTK();
              for (int j = 0; j < n; j++) {
                f = a[j].getSoTK();
                if (c == f) {
                  nhan = a[j].getSoTienTrongTK();
                  System.out.println("Nhập số tiền cần chuyển");
                  tienChuyen = sc.nextDouble();
                  if (tienChuyen <= chuyen) {
                    chuyen = chuyen - tienChuyen;
                    nhan = nhan + tienChuyen;
                    a[i].setSoTienTrongTK(chuyen);
                    a[j].setSoTienTrongTK(nhan);
                    System.out.println("Tài khoản số " + d + " vừa chuyển: $" + tienChuyen);
                    System.out.println("Tài khoản số " + f + " vừa nhận: $" + tienChuyen);
                  } else {
                    System.out.println("Số tiền nhập không hợp lệ!");
                  }
                } else {
                  System.out.println("");
                }
              }
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        default:
          System.out.println("Bye!!");
          flag = false;
          break;
      }
    } while (flag);
  }
}

Kết quả: Chúng ta sẽ đi lần lượt các Menu:

Menu của chương trình:

count 1 JPG

Khi chúng ta chọn số 1.Nhập thông tin của khách hàng:

count 2 JPG

Khi chúng ta chọn số 2.Xuất danh sách thông tin của khách hàng.

count 3 JPG

Khi chúng ta chọn số 3.Nạp tiền

count 4 JPG

Khi chúng ta chọn số 4.Rút tiền.

count 5 JPG

Khi chúng ta chọn số 5.Đáo hạn.

count 6 JPG

Khi chúng ta chọn số 6.Chuyển khoản.

count 7 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình quản lý tài khoản ngân hàng. Trên đây là một trong những cách giải, các bạn có thể suy nghĩ và giải quyết bài toán một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top