Home > Java > Các hàm Java > Phương thức replace() trong Java String

Phương thức replace() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replace() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế một chuỗi các ký tự này bằng chuỗi các ký tự khác.

Phương thức replace() thường được sử dụng trong các trường hợp cần thay thế hàng loạt các chuỗi ký tự giống nhau trong chuỗi.

Cú pháp replace() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức replace() đã nhé.

Cú pháp thay thế một ký tự:

string.replace(char oldChar, char newChar)

Trong đó:

 • oldChar: ký tự được thay thế trong chuỗi.
 • newChar: các ký tự phù hợp được thay thế bằng ký tự này.

Cú pháp thay thế một chuỗi con:

string.replace(CharSequence oldText, CharSequence newText)

Trong đó:

 • oldText - chuỗi con được thay thế trong chuỗi.
 • newText - các chuỗi con phù hợp được thay thế bằng chuỗi này.

Phương thức replace() trả về một chuỗi mới sau khi đã thay thế.

Cách dùng replace() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức replace() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện thay thế một ký tự trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ thay thế một ký tự trong chuỗi */
  String str1 = "abc cba";
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả ký tự a băng ký tự z
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace('a', 'z')); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả ký tự L băng ký tự J
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+"Lava".replace('L', 'J')); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả số 4 băng ký tự J
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+"Hello".replace('4', 'J')); 
  //->> trong trường hợp này kết quả sẽ trả về chuỗi ban đầu vì không tìm thấy số 4 trong chuỗi

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replace 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện thay thế một chuỗi con trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ thay thế một chuỗi con trong chuỗi */
  String str1 = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả chuỗi "Chào mừng" bằng Welcome
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace("Chào mừng", "Welcome")); 
  // sử dụng phương thức replace để thay thế tất cả chuỗi "với" bằng "trang"
  System.out.println("Chuỗi sau khi thay thế: "+str1.replace("với", "trang")); 
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replace 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức replace() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP