CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Phương thức substring() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức substring() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức substring() thường được sử dụng khi chúng ta cần lấy một chuỗi con nào đó trong một chuỗi mẹ ban đầu.

Cú pháp hàm substring() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức substring() đã nhé.

string.substring(int startIndex, int endIndex)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • startIndex - chỉ số ban đầu.
 • endIndex (option) - chỉ số kết thúc.

Hàm trả về:

 • Chuỗi con bắt đầu bằng ký tự ở startIndex đến ký tự ở chỉ số endIndex - 1.
 • Nếu endIndex không được truyền, chuỗi con bắt đầu ở startIndex đến cuối chuỗi.

substring 01 PNG

*Lưu ý: Bạn sẽ gặp lỗi nếu:

 • startIndex / endIndex âm hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi.
 • startIndex lớn hơn endIndex.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức substring() để trích xuất chuỗi con từ vị trí 3 đến vị trí 6.

str.substring(3,6);

Cách dùng hàm substring() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức substring() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring() nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu */
  String str1 = "Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(0));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(3));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 02 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring và truyền vào cho nó hai giá trị là chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring() với hai chỉ số bắt đầu va kết thúc */
  String str1 = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến 17
  System.out.println(str1.substring(0,17));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến 26
  System.out.println(str1.substring(0,26));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức substring() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top