Home > Java > Các hàm Java > Phương thức substring() trong Java String

Phương thức substring() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức substring() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

Phương thức substring() thường được sử dụng khi chúng ta cần lấy một chuỗi con nào đó trong một chuỗi mẹ ban đầu.

Cú pháp hàm substring() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức substring() đã nhé.

string.substring(int startIndex, int endIndex)

Trong đó:

 • startIndex - chỉ số ban đầu.
 • endIndex (option) - chỉ số kết thúc.

Hàm trả về:

 • Chuỗi con bắt đầu bằng ký tự ở startIndex đến ký tự ở chỉ số endIndex - 1.
 • Nếu endIndex không được truyền, chuỗi con bắt đầu ở startIndex đến cuối chuỗi.

substring 01 PNG

*Lưu ý: Bạn sẽ gặp lỗi nếu:

 • startIndex / endIndex âm hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi.
 • startIndex lớn hơn endIndex.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức substring() để trích xuất chuỗi con từ vị trí 3 đến vị trí 6.

str.substring(3,6);

Cách dùng hàm substring() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức substring() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring() nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu */
  String str1 = "Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(0));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(3));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 02 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring và truyền vào cho nó hai giá trị là chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring() với hai chỉ số bắt đầu va kết thúc */
  String str1 = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến 17
  System.out.println(str1.substring(0,17));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến 26
  System.out.println(str1.substring(0,26));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức substring() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP