CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức substring() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức substring() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức substring() thường được sử dụng khi chúng ta cần lấy một chuỗi con nào đó trong một chuỗi mẹ ban đầu.

Cú pháp hàm substring() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức substring() đã nhé.

string.substring(int startIndex, int endIndex)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • startIndex - chỉ số ban đầu.
 • endIndex (option) - chỉ số kết thúc.

Hàm trả về:

 • Chuỗi con bắt đầu bằng ký tự ở startIndex đến ký tự ở chỉ số endIndex - 1.
 • Nếu endIndex không được truyền, chuỗi con bắt đầu ở startIndex đến cuối chuỗi.

substring 01 PNG

*Lưu ý: Bạn sẽ gặp lỗi nếu:

 • startIndex / endIndex âm hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi.
 • startIndex lớn hơn endIndex.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức substring() để trích xuất chuỗi con từ vị trí 3 đến vị trí 6.

str.substring(3,6);

Cách dùng hàm substring() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức substring() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring() nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring nhưng chỉ truyền vào chỉ số bắt đầu */
  String str1 = "Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(0));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến hết chuỗi
  System.out.println(str1.substring(3));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 02 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức substring và truyền vào cho nó hai giá trị là chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* ví dụ sử dụng phương thức substring() với hai chỉ số bắt đầu va kết thúc */
  String str1 = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 0 đến 17
  System.out.println(str1.substring(0,17));
  //trích xuất chuỗi từ vị trí thứ 3 đến 26
  System.out.println(str1.substring(0,26));
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

substring 03 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức substring() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top