CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức trim() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức trim() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để loại bỏ tất cả các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức trim() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Làm cho chuỗi gọn gàn và không bị thừa bất kì khoảng trắng nào.

Cú pháp phương thức trim() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức trim() đã nhé.

string.trim()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm trả về:

 • Trả về một chuỗi với khoảng trắng ở đầu và cuối bị xóa.
 • Nếu không có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối, nó trả về chuỗi ban đầu.

*Lưu ý: Trong lập trình, khoảng trắng là bất kỳ ký tự hoặc chuỗi ký tự nào thể hiện không gian ngang hoặc dọc. Ví dụ: "\n", " ", "\t", ...

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = " Freetuts.net ", bây giờ sử dụng phương thức trim() để bỏ các khoảng trắng đầu và cuối của chuỗi.

str.trim();

Cách dùng phương thức trin() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức trim() để minh họa cho cách dùng của nó.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi với các khoảng trắng ở đầu và ở cuối (tính cả "\n")
  String str1 = "   Learn  Java Programming ";
  String str2 = "Learn Java Programming\n\n  ";
  //sử dụng phương thức trim() để bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối và hiển thị ra màn hình
  System.out.println("Chuỗi str1: " + str1.trim());
  System.out.println("Chuỗi str2: "+str2.trim());
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

trim 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức trim() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top