Home > Java > Các hàm Java > Phương thức trim() trong Java String

Phương thức trim() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức trim() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để loại bỏ tất cả các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

Phương thức trim() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Làm cho chuỗi gọn gàn và không bị thừa bất kì khoảng trắng nào.

Cú pháp phương thức trim() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức trim() đã nhé.

string.trim()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Hàm trả về:

 • Trả về một chuỗi với khoảng trắng ở đầu và cuối bị xóa.
 • Nếu không có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối, nó trả về chuỗi ban đầu.

*Lưu ý: Trong lập trình, khoảng trắng là bất kỳ ký tự hoặc chuỗi ký tự nào thể hiện không gian ngang hoặc dọc. Ví dụ: "\n", " ", "\t", ...

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = " Freetuts.net ", bây giờ sử dụng phương thức trim() để bỏ các khoảng trắng đầu và cuối của chuỗi.

str.trim();

Cách dùng phương thức trin() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức trim() để minh họa cho cách dùng của nó.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi với các khoảng trắng ở đầu và ở cuối (tính cả "\n")
  String str1 = "   Learn  Java Programming ";
  String str2 = "Learn Java Programming\n\n  ";
  //sử dụng phương thức trim() để bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối và hiển thị ra màn hình
  System.out.println("Chuỗi str1: " + str1.trim());
  System.out.println("Chuỗi str2: "+str2.trim());
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

trim 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức trim() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP