CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức startsWith() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức startsWith() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức startsWith() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi nào đó hay không.

Cú pháp hàm startsWith() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức startsWith() đã nhé.

string.startsWith(String str, int offset)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng str hay không.
 • offset (optiion) - kiểm tra trong một chuỗi con của chuỗi bắt đầu từ chỉ số này.

Hàm trả về:

 • Trả về true nếu chuỗi bắt đầu bằng chuỗi đã cho.
 • Trả về false nếu chuỗi không bắt đầu bằng chuỗi đã cho.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ kiểm tra xem chuỗi "Free" có bắt đầu trong chuỗi str hay không.

str.startsWith("Free");

Cách hàm thức startsWith() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức startsWith() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai bao một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó thực hiện kiểm tra xem một chuỗi nào đó có bắt đầu trong chuỗi ban đầu hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi với nội dung nhất định
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức startsWith() để kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu trong chuỗi str hay không
  System.out.println(str.startsWith("Chào")); // true
  System.out.println(str.startsWith("C")); // true
  System.out.println(str.startsWith("Chào mừng các bạn")); // true
  System.out.println(str.startsWith("chào")); // false
  System.out.println(str.startsWith("c")); // false

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

startswith 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức startsWith() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải