CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức concat() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức concat() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để nối hai chuỗi với nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức concat() thường được sử dụng khi chúng ta muốn nối hai chuỗi lại thành một chuỗi lớn.

Cú pháp hàm concat() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức concat() đã nhé.

string.concat(String str)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - chuỗi được nối.

Hàm trả về một chuỗi sau khi đã được nối giữa hai chuỗi ban đầu.

Ví dụ: chúng ta có hai chuỗi str1 = "Freetuts.net" và str2 = " học lập trình miễn phí !!!". Bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức concat() để nối hai chuỗi này lại với nhau.

str1.concat(str2);

Cách dùng hàm concat() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức concat() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ thực hiện nối hai chuỗi bằng cách sử dụng phương thức concat(). Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng toán tử " + " để nối hai chuỗi với nhau.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Freetuts.net ";
  String str2 = "nơi học lập trình miễn phí !!!";
  /* sử dụng phương thức concat() để nối chuỗi str1 với chuỗi str2 */
  System.out.println("Chuỗi sau khi nối: "+ str1.concat(str2));

  /* sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi với nhau */
  System.out.println("Chuỗi sau khi nối: "+ str1 + str2);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

concat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức concat() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top