Home > Java > Các hàm Java > Phương thức concat() trong Java String

Phương thức concat() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức concat() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để nối hai chuỗi với nhau.

Phương thức concat() thường được sử dụng khi chúng ta muốn nối hai chuỗi lại thành một chuỗi lớn.

Cú pháp hàm concat() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức concat() đã nhé.

string.concat(String str)

Trong đó:

 • str - chuỗi được nối.

Hàm trả về một chuỗi sau khi đã được nối giữa hai chuỗi ban đầu.

Ví dụ: chúng ta có hai chuỗi str1 = "Freetuts.net" và str2 = " học lập trình miễn phí !!!". Bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức concat() để nối hai chuỗi này lại với nhau.

str1.concat(str2);

Cách dùng hàm concat() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức concat() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ thực hiện nối hai chuỗi bằng cách sử dụng phương thức concat(). Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng toán tử " + " để nối hai chuỗi với nhau.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Freetuts.net ";
  String str2 = "nơi học lập trình miễn phí !!!";
  /* sử dụng phương thức concat() để nối chuỗi str1 với chuỗi str2 */
  System.out.println("Chuỗi sau khi nối: "+ str1.concat(str2));

  /* sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi với nhau */
  System.out.println("Chuỗi sau khi nối: "+ str1 + str2);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

concat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức concat() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP