Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toCharArray() trong Java String

Phương thức toCharArray() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toCharArray() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành một mảng char.

Phương thức toCharArray() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn chuyển đổi một chuỗi nào đó thành một mảng char. Có nghĩa là về mặt nội dung sẽ không bị thay đổi mà chỉ thay đổi về kiểu dữ liệu.

Cú pháp hàm toCharArray() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức toCharArray() đã nhé.

string.toCharArray()

Phương thức toCharArray() không nhận bất kỳ tham số nào.

Phương thức trả về một mảng char.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net", bây giờ sẽ chuyển đổi chuỗi str thành một mảng kiểu char.

str.toCharArray();

Cách dùng hàm toCharArray() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức toCharArray() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ khai báo một chuỗi với nội dung nhất định, sau đó chuyển đổi kiểu dữ liệu của nó thành mảng char.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi str với nội dùng nhất định
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";

  // tạo một mảng char result để lưu trữ sau khi chuyển đổi
  char[] result;
  //sử dụng phương thức toCharArray() để chuyển đổi str sau đó gán cho result
  result = str.toCharArray();
  //sau khi chuyển đổi thì in ra màn hình
  System.out.println("Chuỗi sau khi đã chuyển đổi kiểu dữ liệu: ");
  System.out.println(result);

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tochararray 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toCharArray() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP