CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức split() trong String Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức split() trong Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tách chuỗi dựa trên một regex được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức split() thường được sử dụng chung với ArrayList để tách các phần tử trong mảng và trả về một mảng các chuỗi con. Vì vậy các bạn hãy khai báo thư viện đã nhé: import java.util.Arrays;

Cú pháp phương thức split() trong Java

Như đã nói ở trên thì phương thức split () chia chuỗi tại regex được chỉ định và trả về một mảng các chuỗi con.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string.split(String regex, int limit)

Trong đó:

 • regex - chuỗi được chia tại regex này (có thể là chuỗi).
 • limit (option): kiểm soát số lượng các chuỗi con kết quả. Nếu tham số limit không được truyền, hàm split () trả về tất cả các chuỗi con có thể có.

Hàm trả về một mảng các chuỗi con.

Ví dụ: ta sử dụng phương thức split() để tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng.

//tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng
str.split(" ");

Cách dùng phương thức split() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức split() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi vowels dựa trên "::".

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "a::b::c::d:e"
  String vowels = "a::b::c::d:e";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên "::"
  String[] result = vowels.split("::");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi str dựa trên ký tự khoảng trắng.

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên " "
  String[] result = str.split(" ");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức split() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top