Home > Java > Các hàm Java > Phương thức split() trong String Java

Phương thức split() trong String Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức split() trong Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tách chuỗi dựa trên một regex được chỉ định.

Phương thức split() thường được sử dụng chung với ArrayList để tách các phần tử trong mảng và trả về một mảng các chuỗi con. Vì vậy các bạn hãy khai báo thư viện đã nhé: import java.util.Arrays;

Cú pháp phương thức split() trong Java

Như đã nói ở trên thì phương thức split () chia chuỗi tại regex được chỉ định và trả về một mảng các chuỗi con.

Cú pháp:

string.split(String regex, int limit)

Trong đó:

 • regex - chuỗi được chia tại regex này (có thể là chuỗi).
 • limit (option): kiểm soát số lượng các chuỗi con kết quả. Nếu tham số limit không được truyền, hàm split () trả về tất cả các chuỗi con có thể có.

Hàm trả về một mảng các chuỗi con.

Ví dụ: ta sử dụng phương thức split() để tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng.

//tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng
str.split(" ");

Cách dùng phương thức split() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức split() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi vowels dựa trên "::".

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "a::b::c::d:e"
  String vowels = "a::b::c::d:e";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên "::"
  String[] result = vowels.split("::");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi str dựa trên ký tự khoảng trắng.

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên " "
  String[] result = str.split(" ");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức split() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP