Home > Java > Các hàm Java > Phương thức length() trong Java String

Phương thức length() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức length() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi.

Phương thức length() được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về chuỗi cũng như về mảng.

Cú pháp hàm length() trong Java String

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của phương thức length() đã nhé:

string.length()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String và phương thức length () không nhận bất kỳ tham số nào.

Phương thức length() trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta cần tính độ dài của chuổi str = "Freetuts.net" thì thực hiện như sau:

str.length();
//hoặc
"Freetuts.net".length();

Cách dùng hàm length() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức length() để minh họa cho cách sử dụng của nó nhé. Cụ thể mình sẽ thực hiện tính độ dài của nhiều chuỗi khác nhau để các bạn có thể so sánh.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2
  String str1 = "Java";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức length() để tính độ dài của các chuỗi khác nhau, sau đó hiển thị ra màn hình
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str1 là: " + str1.length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str2 là: " + str2.length()); // 0
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Java\" là: "+ "Java".length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Freetuts.net\" là: "+"Freetuts.net".length()); // 5
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Learn Java\" là: "+"Learn Java".length()); // 10

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

length 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức split() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP