CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức length() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức length() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức length() được sử dụng khá nhiều trong các bài tập về chuỗi cũng như về mảng.

Cú pháp hàm length() trong Java String

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của phương thức length() đã nhé:

string.length()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String và phương thức length () không nhận bất kỳ tham số nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức length() trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta cần tính độ dài của chuổi str = "Freetuts.net" thì thực hiện như sau:

str.length();
//hoặc
"Freetuts.net".length();

Cách dùng hàm length() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức length() để minh họa cho cách sử dụng của nó nhé. Cụ thể mình sẽ thực hiện tính độ dài của nhiều chuỗi khác nhau để các bạn có thể so sánh.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2
  String str1 = "Java";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức length() để tính độ dài của các chuỗi khác nhau, sau đó hiển thị ra màn hình
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str1 là: " + str1.length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi str2 là: " + str2.length()); // 0
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Java\" là: "+ "Java".length()); // 4
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Freetuts.net\" là: "+"Freetuts.net".length()); // 5
  System.out.println("Độ dài của chuỗi \"Learn Java\" là: "+"Learn Java".length()); // 10

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

length 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức split() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top